• ผลการทดสอบ
 • สอบข้อสอบมาตรฐาน ป.2,4,5
  สอบNT ป.3
  สอบ O-Net ป.6
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  พระราชบัญญัติ

  1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

  2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่2) พ.ศ.2551

  3.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่3) พ.ศ.2553

  4. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่2) พ.ศ.2562

  5. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  6. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  7. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ.2540

  8. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

  9.พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

  10. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

  11. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่2) พ.ศ.2553

  12. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่3) พ.ศ.2562

  13. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

  14. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่2) พ.ศ.2545

  15. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่3)พ.ศ.2553

  16. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

  17. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

  18. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

  19. พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562

  พระราชกฤษฏีกา

  พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านราชการ พ.ศ.2561

  กฎ ก.ค.ส. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

  1. กฎ ก.ค.ส.ว่าด้วยการสอบสวนและพิจารณา พ.ศ.2550

  2. กฎ ก.ค.ส.ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ.2561

  3. กฎ ก.ค.ส.ว่าด้วยความผิดที่ปรากฏโดยชัดแจ้ง พ.ศ.2549

  4. กฎ ก.ค.ส.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.2550

  5. กฎ ก.ค.ส.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561

  6. กฎ ก.ค.ส.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2553

  7. กฎ ก.ค.ส.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2550

  8. กฎ ก.ค.ส.ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2555

  9. กฎ ก.ค.ส.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549

  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

  1. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  2. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-01 22:30:52 น.

โรงเรียนบ้านตะคร้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0-4459-0205 อีเมล์: bantakraw01@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชาญชัย พรหนองแสน โทรศัพท์: 0857728821 อีเมล์: nongsaen_1@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]