• ผลการทดสอบ
 • สอบข้อสอบมาตรฐาน ป.2,4,5
  สอบNT ป.3
  สอบ O-Net ป.6
 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

            1.  จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

            2.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีพัฒนาการจากผลการสอบระดับชาติ

            3.  พัฒนาบุคลากรให้มีความสามรถในการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

            4.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน

            5.  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมให้ผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

  เป้าประสงค์

            1.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 

            2.  ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ

            3.  บุคลากรมีความสามรถในการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

            4.  โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายใน ที่สามารถยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

            4.  โรงเรียนใช้หลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล

  ประเด็นกลยุทธ์/เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

  1.      พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน

            1.1  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

                     1)  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ

                     2)  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

                     ความคิดเห็น และแก้ปัญหา

                     3)  ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

                     4)  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                     5)  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

                     6)  ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

            1.2  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

                     1)  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

                     2)  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

                     3)  ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

                     4)  ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ห่างไกลยาเสพติด

                     ๕)  ผู้เรียนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  2.     พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ

            2.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

            2.2 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิผล

            2.3  พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา

            2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และสามารถจัดการเรียนการสอน

                    ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย

            2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

            2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

            2.7 สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายใน สู่การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ

  3.     พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

            3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

            3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

            3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

            3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน

            3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-01 22:30:52 น.

โรงเรียนบ้านตะคร้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0-4459-0205 อีเมล์: bantakraw01@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชาญชัย พรหนองแสน โทรศัพท์: 0857728821 อีเมล์: nongsaen_1@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]