• ผลการทดสอบ
 • สอบข้อสอบมาตรฐาน ป.2,4,5
  สอบNT ป.3
  สอบ O-Net ป.6
 • แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 • นโยบายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

            ๑.  พัฒนากระบวนการบริหารและจัดการศึกษาให้เป็นระบบ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัด

  การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

            ๒.  จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา  ในด้านมาตรฐานคุณภาพนักเรียนมาตรฐานด้านการสอน

  ด้านมาตรฐานการบริหาร  ให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  โดยมีหน่วยงานการตรวจสอบจากภายใน

  และภายนอกสถานศึกษา

            ๓.  พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เต็มศักยภาพ  โดยยึดผู้เรียน

  เป็นสำคัญ

            ๔.  ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เน้นให้ผู้เรียนสื่อสารภาษาอังกฤษได้ตามช่วงวัย

  5.  สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์  ประเพณี  และวัฒนธรรมของ

  ท้องถิ่น  เพื่อสร้างเจตคติอันดีงามของผู้เรียน

            6.  ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

            7.  นิเทศ  ติดตามและประเมินผล  เพื่อปรับปรุงแก้ไข

            8.  ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาและจัดระบบสาธารณูปโภค

  อย่างเพียงพอต่อความต้องการ

            9.  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  ได้เพิ่มพูนความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์

  ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ สร้างนวัตกรรม ตลอดจนพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของ

  สังคมและมีความสุขในการทำงาน

            10.  นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ  ทำโครงการเกษตรอินทรีย์  และโครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารทุกคน

            11.  จัดมาตรการป้องกันยาเสพติดภายในสถานศึกษา และ ดำเนินการสู่โรงเรียนปลอดขยะ

            ๑2.  ปรับปรุง  และพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน  ให้เป็นแหล่งเรียนรู้  น่าอยู่และเอื้อประโยชน์

  ต่อการเรียนการสอน

            13. บริหารงานโดยเน้นการมีส่วนร่วม โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล

            ๑3.  สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล  หน่วยงานต้นสังกัด  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-01 22:30:52 น.

โรงเรียนบ้านตะคร้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0-4459-0205 อีเมล์: bantakraw01@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชาญชัย พรหนองแสน โทรศัพท์: 0857728821 อีเมล์: nongsaen_1@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]