• ผลการทดสอบ
 • สอบข้อสอบมาตรฐาน ป.2,4,5
  สอบNT ป.3
  สอบ O-Net ป.6
 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 •                                "มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู 12 ข้อ"

  ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

  1. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ

  2. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน

   3. มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ

  4. พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง

  5. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

  6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน

  7. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ

  8. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน

  9. ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์

  10. ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์

  11. แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา

  12. สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-01 22:30:52 น.

โรงเรียนบ้านตะคร้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0-4459-0205 อีเมล์: bantakraw01@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชาญชัย พรหนองแสน โทรศัพท์: 0857728821 อีเมล์: nongsaen_1@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]