• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านเบิดโดยสังเขป

                   โรงเรียนบ้านเบิด ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๔๖๑  ซึ่งมีหลวงวิศาลสฤทธิ์กร เป็นนายอำเภอรัตนบุรี  นายนิล  ประจันทร์ เป็นธรรมการอำเภอ นายจันทร์  ควรชอบ เป็นครูใหญ่คนแรก ให้ชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนประชาบาลตำบล๑"(วัดจำปามณี) โดยอาศัยศาลาวัดจำปามณีเป็นสถานที่เรียน

                   ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้รับเงินงบประมาณ กศส. จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท มาสร้างอาคารเรียนแบบ ป. ของกระทรวงศึกษาธิการ ขนาด ๒๕ คูณ ๕๐ ตารางเมตร ๑ ชั้นใต้ถุนสูง จำนวน ๓ ห้องเรียน แล้วย้ายสถานที่เรียนจากศาลาวัดจำปามณี มาเรียน ณ สถานที่ใหม่ (อาคาร ๑) และได้ทำการรื้อถอนเมื่อวันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เนื่องจากชำรุดมาก จนไม่สามารถซ่อมแซมได้ และได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ สร้างอาคารหลังใหม่ทดแทน แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ (อาคาร ๑ ปัจจุบัน)

                   ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับมัธยม เป็นโรงเรียนมัธยมสามัญศึกษา เปิดทำการสอนระดับ ม.๑ - ม.๓ จนถึง พ.ศ. ๒๕๐๔ จึงเปลี่ยนเป็นระดับประถมศึกษาตอนปลาย เปิดสอน ป.๕ - ป. ๗

                   ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ได้รับงบประมาณ ๓๙,๐๐๐ บาท มาสร้างโรงฝึกงานแบบชั้นเดียวใต้ถุนเตี้ย ต่อมาชำรุดมากจึงได้ของบประมาณจากสภาตำบลเบิด (เงินกสช.) รื้อถอนและสร้างใหม่ตามแบบเดิม ขนาด ๙ คูณ ๗๖ ตารางเมตร

                   ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ทางราชการได้เปลี่ยนแผนการศึกษาแห่งชาติใหม่ โดยขยายภาคบังคับต้นจาก ๔ ปี เป็น ๗ ปี คือ ป.๑ - ป.๗

                   ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งกองลูกเสือสามัญ และลูกเสือสำรองเหล่าเสนา และตั้งกองอนุกาชาดขึ้น ต่อมาเปลี่ยนเป็นยุวกาชาด เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๒๓

                   ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้รับงบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ บาท มาสร้างอาคารเรียนแบบ สร.๐๑ ขนาด ๙ คูณ ๓๖ ตารางเมตร ใต้ถุนสูง ขนาด ๔ ห้องเรียน เป็นอาคารไม้ หลังคามุงสังกะสี

                   ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ทางราชการได้ประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติใหม่ โดยเปลี่ยนการศึกษาภาคบังคับจาก ๗ ปี เหลือ ๖ ปี คือ ป.๑- ป.๖

                   ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ก.ค. กำหนดตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนใหม่ จากครูใหญ่เป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และผู้ช่วยครูใหญ่เป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ โดยนายจรัส  ไกรแก้ว ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่คนแรก นายนิกร  แพงยา เป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่คนแรก

                   ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ จำนวน ๕๒๐,๐๐๐ บาท มาสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๖ ขนาด ๙ คูณ ๒๗ ตารางเมตร ๓ ห้องเรียน

                   ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ให้เป็นโรงเรียนในโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในเขตชนบท(กศ.พช.) และดำเนินโครงการประสบผลสำเร็จ สามารถชนะเลิศการประกวดโรงเรียน กศ.พช. ของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ เนื่องในวันประถมศึกษาแห่งชาติ  ๒๕  พฤศจิกายน ๒๕๔๑

                   ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลเป็นแห่งแรกของอำเภอรัตนบุรี เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๙ ดำเนินการสอนประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี และมีโรงเรียนต่างๆมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก และสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้มาถ่ายทำเป็นวีดีทัศน์ เผยแพร่

                   ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ จำนวน ๘๖๐,๐๐๐ บาท มาสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ขนาด ๙ คูณ ๓๖ ตารางเมตร ๒ ชั้น ๘ ห้องเรียน และได้รับงบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท มาสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.๑๐๕/๒๖ ขนาด ๑๔ คูณ ๗๒ ตารางเมตร

                   ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้รับการประเมินตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน เป็นอาจารย์ใหญ่ระดับ ๗ และผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ระดับ ๖  นายวิสิทธ์  อุดม เป็นอาจารย์ใหญ่ระดับ ๗ คนแรก นายสมพล คำสัตย์ และนางทิศากร  กิ่งมณี เป็นผู้ช้วยอาจารย์ใหญ่ระดับ ๖  และต่อมามีการประเมินผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ระดับ ๖ เป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ระดับ ๗ เมื่อ ๒๒ มีนาคม ๒๕๓๓

                   ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ทายาทคุณพ่อแสง - คุณแม่ลา คำสัตย์ ได้สร้างห้องสมุดเป็นเอกเทศ มอบเป็นอนุสรณ์ โดยสิ้นงบประมาณทั้งสิ้น  ๑๔๕,๐๐๐ บาท

                   ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ก.ค. ได้กำหนดตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน จากตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน จากผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมีนายวิสิทธ์  อุดม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ ๘ นายสมพล  คำสัตย์ และนางทิศากร  กิ่งมณี เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับ ๗ ตามคำสั่งที่ ๑๔๑/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๔

                   และนับจาก ปี พ.ศ. ๒๔๖๑ ที่เริ่มก่อตั้งโรงเรียน จนกระทั่งถึงปัจจุบัน  โรงเรียนบ้านเบิดมีผู้บริหารโรงเรียนแล้วทั้งสิ้น ๒๐ คน และผู้บริหารโรงเรียนปัจจุบันคือ นายสมหมาย  สันวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ  และรับตำแหน่งนี้ในวันที่ ๙ ธันวาคม  ๒๕๕๗


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-15 15:34:44 น.

โรงเรียนบ้านเบิด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044144059 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวยุวดี แสงล้ำ โทรศัพท์: 0878723870 อีเมล์: ัีyuwabee_654@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]