• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจโรงเรียนบ้านเบิด

               1.  ส่งเสริมให้นักเรียนมึคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา

               2.  ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรให้มีมาตรฐานวิชาชีพ

               3.  ส่งเสริมการบริหารและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

               4.  ส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา

   

  เป้าประสงค์โรงเรียนบ้านเบิด

               1.  ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

               2.  ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพอย่างเสมอภาค

               3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถ และทักษะตามสมรรถนะและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

               4.  ผู้บริหารมีกระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล

               5.  ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา

               6.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่การดำรงชีวิต

               7.  สถานศึกษามีความพร้อมและก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

               8.  โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-15 15:34:44 น.

โรงเรียนบ้านเบิด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044144059 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวยุวดี แสงล้ำ โทรศัพท์: 0878723870 อีเมล์: ัีyuwabee_654@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]