• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติ ที่ตั้ง /  สภาพพื้นที่เขตบริการและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาตามนโยบาย                                                                                    

        โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑  พฤษภาคม  ๒๕๑๔   สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  กระทรวงมหาดไทย  โดยอาศัยอาคารเรียนชั่วคราวหลังคามุงหญ้าคา  ไม่ยกพื้น  ใช้ไม้ยาวเป็นไม้รองนั่งและรองเขียน  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป. ๑ - ป. ๔    มีนักเรียนทั้งสิ้น   ๗๖  คน  ครู  ๒  คน 

             ปัจจุบัน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑   ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ในปีการศึกษา  ๒๕๕๔  โรงเรียนได้รับการรับรองเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๕  “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๕”   

                  ผ่านการรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนดี ศรีตำบล จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี  ๒๕๕๖

  ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน  นางธัญสรณ์  ไหมทอง

  ที่ตั้ง

             ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๖  หมู่ที่ ๗  บ้านโนนสวรรค์  ตำบลเกาะแก้ว  อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  รหัสไปรษณีย์  ๓๒๑๗๐ โทรศัพท์  ๐๔๔-๑๕๑-๘๑๔  ,โทรสาร ๔๔๑๕๑๘๑๔ ,มือถือ  ๐๘๙-๒๘๐๗๔๗๙    

  website http://www.nsschool.com ,email : nonsa55@hotmail.com 

  พื้นที่ 

             มีพื้นที่ทั้งหมด  ๒๐  ไร่    ๑   งาน    ๓๔   ตารางวา

             ที่ราชพัสดุ  เลขที่  สร.๑๔๘๔

   

  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

                  เรียนดี   มีวินัย    ใผ่คุณธรรม  นำเทคโนโลยี

   

  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

  ดนตรี  กีฬา และนันทนาการ

   

  คำขวัญโรงเรียน

                       “เรียนดี   มีวินัย    ใฝ่คุณธรรม   นำเทคโนโลยี ”

   

  เรียนดี  :   มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะกระบวนการ การเรียนรู้เกิดจากการคิด การปฏิบัติจริงในและนอก

                 ห้องเรียน  ได้รับการพัฒนา เต็มตามศักยภาพของ แต่ละบุคคล  เป็นคนเก่ง  คนดี  อยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข 

                 ตามมาตรฐานหลักสูตรกำหนด  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ทั้ง  ๘  กลุ่มสาระ

                 มีวินัย :  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนมีระเบียบวินัย ในตนเอง มีความซื่อสัตย์ สุจริต  อ่อนน้อมถ่อมตน  เคารพสิทธิของผู้อื่น ให้มี

                            คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามหลักสูตรกำหนด

  ใฝ่คุณธรรม :  มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นผู้มีมารยาทอันดีงามจนเกิดเป็นนิสัย ยึดหลักคุณธรรมตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ

                       และคุณธรรม ๘ ประการ และคุณธรรมอื่น ๆ มีจริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ผู้เรียนมีความสุข

                      ทั้งกายและจิตใจและอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างเป็นสุข ให้เป็นผู้นำด้านต่าง ๆ อาทิ การเป็นคนดี เป็นนักคิดนักพัฒนา

                      เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มีความเสียสละ ความกตัญญูรู้คุณ ความซื่อสัตย์สุจริต  เป็นแบบอย่างที่ดีของคน

                      ในชุมชน

  นำเทคโนโลยี  :  มุ่งพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี  ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า  สืบค้นข้อมูลจาก สื่อเทคโนโลยี

                          อย่างเพียงพอ เพื่อเป็นการให้โอกาสในการพัฒนาทรัพยากรการสื่อสารกับโลกภายนอกด้วยเทคโนโลยีให้ทันสมัย

   

  สีประจำโรงเรียน     

   

  ม่วง – เหลือง  

  สีม่วง      :  หมายถึง  ความเข้มแข็ง ขยัน อดทน ประหยัด   ในการศึกษาหาความรู้ได้ ไม่รู้จบ

  สีเหลือง   :  หมายถึง  ความสว่าง สะอาด สงบ เยือกเย็น บริสุทธิ์ ซื่อสัตย์ เที่ยงตรง  ความดีงาม เป็นคนมีคุณธรรมจริยธรรม   ที่ได้รับการ

                    พัฒนาแล้ว

   

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-01-25 15:20:56 น.

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โทรศัพท์: 044151814 อีเมล์: sns.nonsawan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวณฐพรรธ บุญกล้า โทรศัพท์: 093-3051996 อีเมล์: nathaphat.bk@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]