• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ(MISSION)

             ๑. จัดการศึกษาให้เด็กในวัยเรียนในเขตบริการของโรงเรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพทุกคน

             ๒. จัดการศึกษาเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียน มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล

             ๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

             ๔. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

             ๕. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน

             ๖. จัดการศึกษายึดหลักคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

             ๗. ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ ดนตรี กีฬาและนันทนาการ

            

  เป้าประสงค์

      ๑. เตรียมความพร้อม เด็กปฐมวัย  กลุ่มอายุ ๔-๖  ปี  ได้รับการพัฒนาการเจริญเติบโตทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม  สติปัญญา เต็มตามศักยภาพตามวัย

      ๒. จัดการศึกษาภาคบังคับให้เด็กอายุ ในวัยเรียนทุกคนในเขตบริการ ที่มีอายุ ย่างเข้าปีที่  ๗  ถึงย่างเข้าปีที่  ๑๖ได้รับโอกาสในการศึกษา เรียนฟรี ๑๕ ปี โดยเน้นการให้บริการเพื่อเพิ่มโอกาสให้แก่เด็กด้อยโอกาส ทุกประเภท  อย่างทั่วถึงและได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  และลดอัตราการออกกลางคัน ให้เหลือร้อยละ  ๐.๕

      ๓. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้สูงขึ้นโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

      ๔.โรงเรียน  มีความเข้มแข็ง   เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

      ๕.โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและต่อเนื่อง

      ๖. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ

      ๗. บริหารจัดการโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

      ๘. เตรียมความพร้อมให้บุคลากรครูนักเรียนและสถานศึกษา ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

      ๙. มีสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

      ๑๐. มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-01-25 15:20:56 น.

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โทรศัพท์: 044151814 อีเมล์: sns.nonsawan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวณฐพรรธ บุญกล้า โทรศัพท์: 093-3051996 อีเมล์: nathaphat.bk@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]