โรงเรียนบ้านหนองจูบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ(MISION)

   

  ๑.      พัฒนาระบบการจัดการศึกษา ให้ผู้เรียน มีความรู้ คุณธรรมจริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

  ๒.      ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การดำรงชีวิต

  ๓.      ส่งเสริม สนับสนุน ครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาสู่มืออาชีพ

  ๔.      พัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ และเทคโนโลยี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

  ๕.      พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการจัดการศึกษา

   

  เป้าประสงค์(GOALS)

   

  ๑.      ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

  ๒.      ผู้เรียนทุกคน มีสมรรถนะสำคัญ มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม บนพื้นฐานความเป็นไทย น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการดำรงชีวิต

  ๓.      ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตามสายงาน มาตรฐานวิชาชีพ และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

  ๔.      โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และจัดการเรียนรู้มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

  ๕.      สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่ดี  โดยเน้นการกระจายอำนาจ มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ตามหลักธรรมาภิบาล


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:20:40 น.

โรงเรียนบ้านหนองจูบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0-44069242 อีเมล์: 32030201@surin3goth
เว็บมาสเตอร์:: พัชรี วงค์กนก โทรศัพท์: 0982469191 อีเมล์: wongkanok12@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]