• Follow on Facebook
 • ตรวจผลการเรียน
 • DLIT
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ๑. นายสังข์ทอง  อนันต์ ประธานคณะกรรมการ

  ๒. พระครูสิทธิปัญญาธร (สัมฤทธิ์  ปัญญาธโร)
      ผู้แทนองค์กรศาสนา/กรรมการ

  ๓. พระอธิการบัวพรรณ  วรญาโณ  ผู้แทนองค์กรศาสนา/ กรรมการ

  ๔. พ.ต.ท.ชาญยุทธ  นิลาลาด ผู้ทรงคุณวุฒิ/ กรรมการ

  ๕. นางธนิดา  น่วมจะโป๊ะ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ กรรมการ

  ๖. นายเพ็ญ  แก้วหอม ผู้ทรงคุณวุฒิ/ กรรมการ

  ๗. นายบุญทัน  แก้วประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ กรรมการ

  ๘. นายวีรัตน์  ลอยทะเล ผู้ทรงคุณวุฒิ/ กรรมการ

  ๙.นางวิโรจน์  ปรางค์ชัยกุล ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น/ กรรมการ

  ๑๐.นายสมชาติ  เนื่องมี ผู้แทนองค์กรชุมชน/ กรรมการ

  ๑๑.นางสมจิตร  สร้อยแสง ผู้แทนผู้ปกครอง/ กรรมการ

  ๑๒.นางพัชนา  โสภาพันธ์ ผู้แทนศิษย์เก่า/ กรรมการ

  ๑๓.นายสุระชัย  พุฒซ้อน ผู้แทนครู/ กรรมการ

  ๑๔.นายพิศิษฐ์  ไพรสินธุ์  ผู้บริหารสถานศึกษา/ กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-06-08 22:35:42 น.

โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โทรศัพท์: 044596104 อีเมล์: cws@workmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วิทยา ปรากฎมาก โทรศัพท์: 0979784429 อีเมล์: witty3ii@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]