• เว็บไซต์สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 • E-Service


 •  

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ:

              ๑.การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานการศึกษา

               ๒.พัฒนาผู้บริหาร  ครู  ให้เป็นครูมืออาชีพ

               ๓.พัฒนาหลักสูตร  สื่อ  แหล่งเรียนรู้  และเทคโนโลยีให้ได้มาตรฐาน

               ๔.พัฒนาบริบทของโรงเรียนให้ร่มรื่น  น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน

               ๕.บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

               ๖.ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้  และการดำเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-17 11:12:47 น.

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โทรศัพท์: 044-069753 อีเมล์: pdsschool1995@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววรรณภา อินกะนอน โทรศัพท์: 0892812481 อีเมล์: pradukaew@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]