• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •      ๑) ด้านผู้เรียน

  ลำดับ

  รายละเอียด

  เป้าหมาย

     ๑.๑

    ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

  ๘o  %

     ๑.๒

  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ

  ๘o  % 

     ๑.๓

  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

  ๘o  % 

   

       ๒) ด้านการจัดการศึกษา

  ลำดับ

  รายละเอียด

  เป้าหมาย

  ๒.๑

  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  ๘o  %

  ๒.๒

  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  ๙o  % 

  ๒.๓

  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย

  ๘o  % 

   
   
       ๓) ด้านสังคมแห่งการเรียนรู้

  ลำดับ

  รายละเอียด

  เป้าหมาย

     ๓.๑

    สถานศึกษาใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ

  ๘o  %

     ๓.๒

  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

  ๘o  % 

       

       ๔) ด้านการส่งเสริมการพัฒนาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์

  ลำดับ

  รายละเอียด

  เป้าหมาย

  ๔.๑

    สร้างและพัฒนาอัตลักษณ์ของนักเรียนให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและ

    สังคม

  ๘o  %

  ๔.๒

  สร้างและพัฒนาเอกลักษณ์ของโรงเรียนให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม

  ๘o  % 

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-13 16:54:12 น.

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โทรศัพท์: 045651225 อีเมล์: akrschool2009@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สมสกุล พรหมดี โทรศัพท์: 0897171910 อีเมล์: somsakulp3@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]