• แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 • แผนการดำเนินงาน

       ๑. ด้านนักเรียน

  ลำดับ

  รายละเอียด

  เป้าหมาย

  ๑.๑

    นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนเป็นไปตามหลักสูตร 

  ๘o  %

  ๑.๒

  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา 

  ๙o  % 

  ๑.๓

  นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข 

  ๘o  % 

   

       ๒. ด้านครูและบุคคลกรทางการศึกษา

  ลำดับ

  รายละเอียด

  เป้าหมาย

  ๒.๑

  ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ออกแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะตามศตวรรษที่  ๒๑

  ๑oo%

  ๒.๒

  ครูจัดบรรยากาศในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนการพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่  ๒๑

  ๑oo% 

       

       ๓. ด้านสภาพแวดล้อม

  ลำดับ

  รายละเอียด

  เป้าหมาย

  ๓.๑

  สภาพบริบทของโรงเรียนสะอาดร่มรื่นมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  ๑oo%

  ๓.๒

  โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

  ๑oo% 

   
   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-13 16:54:12 น.

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โทรศัพท์: 045651225 อีเมล์: akrschool2009@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สมสกุล พรหมดี โทรศัพท์: 0897171910 อีเมล์: somsakulp3@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]