• มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน

  การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์โครงการ

  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒

  กลยุทธ์ที่  ๑. พัฒนาผู้เรียนทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ

  โครงการ

  ความสำเร็จ

  เป้าหมาย

  งานวิชาการ

  โครงการ  ๑  แข่งขันทักษะสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

  โครงการ  ๒  โครงการพัฒนาศักยภาพผลสัมฤทธิ์  O-net  และ NT

  โครงการ  ๓  โครงการเตรียมต้นกล้าพัฒนาผู้เรียน 

  โครงการ  ๔  โครงการพัฒนาศักยภาพผลสัมฤทธิ์  ข้อสอบกลาง

  Las  ป.๑,๒,๓และ ม.๑,๒

  โครงการ  ๕  โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

  โครงการ  ๖ โครงการเปิดบ้านสถานศึกษา

  โครงการ  ๗ โครงการปรับปรุงหลักสูตร

  โครงการ  ๘  โครงการอ่านเขียนทุกระดับชั้น

  โครงการ  ๙  โครงการจัดซื้อแบบ ปพ.๕ และ ปพ.๖

  โครงการ  ๑o  โครงการแก้ปัญหาการอ่านและการเขียน  ชั้น ป.๒

   

  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนเป็นไปตามหลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษาและมีสุขภาพพลานามัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวง สาธารณสุข 

  ร้อยละ  ๘๐

  โครงการ

  ความสำเร็จ

  เป้าหมาย

  กิจการนักเรียน

  โครงการที่  ๑  ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

  โครงการที่  ๒  กีฬาสีภายใน 

  โครงการที่  ๓  โครงการคนรักศิลป์ 

  โครงการที่  ๔  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  โครงการที่  ๕  โครงการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ

  ยุวกาชาด  เนตรนารี  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  โครงการที่  ๖  โครงการวันสำคัญ 

  • กิจกรรมวันแม่
  • กิจกรรมวันเด็ก 

       -    กิจกรรมสุนทรภู่/วันต่อต้านยาเสพติด                            

  • กิจกรรมวันภาษาไทย 
  • กิจกรรมวันคริสต์มาส
  • กิจกรรมปิยมหาราช  
  • กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
  • กิจกรรมไหว้ครู 

   

  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนเป็นไปตามหลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษาและมีสุขภาพพลานามัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวง สาธารณสุข     

  ร้อยละ  ๘๐

  โครงการ

  ความสำเร็จ

  เป้าหมาย

  • กิจกรรมสถาปนาลูกเสือ  
  • กิจกรรมวันชาติ 

   

  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนเป็นไปตามหลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษาและมีสุขภาพพาลานามัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของกรมอานามัยกระทรวง สาธารณสุข     

  ร้อยละ  ๘๐

   

  กลยุทธ์ที่  ๒   ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ

  โครงการ

  ความสำเร็จ

  เป้าหมาย

  โครงการที่  ๑  โครงการพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา           

  โครงการที่  ๒  โครงการวิจัยในชั้นเรียน 

  โครงการที่  ๓  โครงการสร้างขวัญกำลังใจ

  โครงการที่  ๔  โครงการทัศนศึกษาเปรียบเทียบ 

   

  ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ออกแบบการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะตามศตวรรษที่  ๒๑

   

  ร้อยละ  ๘o

   

  กลยุทธ์ที่  ๓  พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  โครงการ

  ความสำเร็จ

  เป้าหมาย

  โครงการที่  ๑  โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  โครงการที่  ๒  โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

  โครงการที่  ๓  โครงการภูมิทัศน์  ให้น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน

  โครงการที่  ๔  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร

   

  สภาพบริบทของโรงเรียนสะอาดร่มรื่นมีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีสื่อเทคโนโลยีให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

  ร้อยละ  ๘o

   

  กลยุทธ์ที่  ๔  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่การดำรงชีวิต

  โครงการ

  ความสำเร็จ

  เป้าหมาย

  โครงการที่  ๑  โครงการสร้างขวัญและกำลังใจ

  โครงการที่  ๒  โครงการพัฒนาบุคลากร

  โครงการที่  ๓  โครงการทัศนศึกษาเปรียบเทียบ

  โครงการที่  ๔  โครงการโรงเรียนสุจริต

  ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ออกแบบการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะตามศตวรรษที่  ๒๑

           

   

  ร้อยละ  ๘o

   

  กลยุทธ์ที่  ๕  พัฒนาระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา

  โครงการ

  ความสำเร็จ

  เป้าหมาย

  โครงการที่  ๑  โครงการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

  โครงการที่  ๒  โครงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ 

  โครงการที่  ๓  โครงการจัดหาและซ่อมแซมสื่อวัสดุอุปกรณ์/ครุภัณฑ์

  โครงการที่  ๔  โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  โครงการที่  ๕  โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน

  สภาพบริบทของโรงเรียนสะอาดร่มรื่นมีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีสื่อเทคโนโลยีให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

  ร้อยละ  ๘o


  กลยุทธ์ที่  ๖  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยชุมชน และสังคมมีส่วนร่วม

  โครงการ

  ความสำเร็จ

  เป้าหมาย

  โครงการที่  ๑  โครงการควบคุมภายใน

  โครงการที่   ๒  ประกันคุณภาพการศึกษา 

  โครงการที่  ๓ โครงการพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษา 

  โครงการที่  ๔  โครงการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง

  โครงการที่  ๕  โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

  • กิจกรรมการประชาสัมพันธ์โรงเรียนสู่ชุมชน  

  โครงการที่  ๖  โครงการคนรักศิลป์

   

  สภาพบริบทของโรงเรียนสะอาดร่มรื่นมีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีสื่อเทคโนโลยีให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

  ร้อยละ  ๘o

   

  https://data.bopp-obec.info/emis/File_goinfo_school/20200813161412.pdf


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-13 16:54:12 น.

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โทรศัพท์: 045651225 อีเมล์: akrschool2009@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สมสกุล พรหมดี โทรศัพท์: 0897171910 อีเมล์: somsakulp3@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]