• ประวัติโรงเรียน
 •              โรงเรียนบ้านด่าน  จัดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่  18  มกราคม  2477  มีชื่อว่า  “ โรงเรียนประชาบาลตำบลบึงมะลู  2 (บ้านด่าน) ”    โดยใช้เงินจากเงินรายปี  อนุญาตให้เป็นเงินอุดหนุนช่วยเหลือการศึกษาประชาบาล  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครูและเงินค่าใช้สอยของโรงเรียน   นักเรียนที่มาเรียนครั้งแรกยังไม่มีความรู้มาก่อน จึงเปิดสอนเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพียงชั้นเดียว  อาคารเรียนเป็นอาคารชั่วคราว มี นายบุญศรี แถมหอม  เป็นครูใหญ่คนแรก

              ต่อมา ประมาณ ปี พ.ศ.2484  ในสมัย นายจันทรา  ไชยสิทธิ์  เป็นครูใหญ่ได้ร่วมกับชาวบ้านจัดหาที่ดินสำหรับสร้างโรงเรียนแห่งใหม่   ทางด้านตะวันตกของหมู่บ้าน  มีเนื้อที่ประมาณ  11  ไร่  5  ตารางวา    ซึ่งได้แก่ที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน  

              ต่อมาในปี พ.ศ.2523  ในสมัยที่ นายไพยนต์   ธรรมรส  เป็นผู้บริหาร  ได้ดำเนินการล้างป่าช้าทางทิศตะวันตกของโรงเรียน  เพื่อใช้พื้นที่ป่าช้ามาใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน  และมอบให้สาธารณสุขอำเภอใช้ก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยบ้านด่านส่วนหนึ่ง ในปัจจุบัน  มีพื้นที่  20  ไร่  3  งาน  56   ตารางวา    ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  มีนักเรียนทั้งสิ้น 528  คน  (ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560)   มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งสิ้น  34  คน    โดยมี นายประดิษฐ์  ผาธรรม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน นายชัยศักดิ์  นาดี เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน

  อัตลักษณ์ : รักษาศีล 5 พาสุข

  คำขัวญของโรงเรียน : เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  นำพัฒนา

  คติพจน์โรงเรียน : นักเรียนดี  ต้องมีวินัย

  สุภาษิตประจำโรงเรียน : สุวิชา  โนภวํ  โหติ  หมายถึง  ผู้รู้ดี  ย่อมเป็นผู้เจริญ

  สีประจำโรงเรียน : สีเหลือง - แดง

  อักษรย่อของโรงเรียน : บ.ด.

  สัญลักษณ์โรงเรียน : เขื่อนห้วยขนุน เป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ในการเกษตรและประกอบอาชีพของคนในชุมชน นักเรียนสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ มีภูมิทัศน์สวยงาม ซึ่งเหมาะในการท่องเที่ยวของคนในชุมชนและต่างถิ่นเป็นอย่างดี

  ต้นไม้ประจำโรงเรียน : "ต้นจามจุรี" เป็นต้นไม้ที่มีความอดทน แข็งแรง แผ่กิ่งก้านร่มใบให้ความเย็น มีความมั่นคง ยั่งยืน ถาวร เปรียบเสมือนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาจากโรงเรียนบ้านด่าน ย่อมเป็นผู้มีความรู้และมากด้วยคุณธรรม สามารถทำประโยชน์แก่ตนเองและสังคมให้เกิดสันติสุขได้อย่างถาวร 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-12 07:20:23 น.

โรงเรียนบ้านด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โทรศัพท์: 0852533451 อีเมล์: bandankanthalak@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายธนงศักดิ์ ลาสา โทรศัพท์: 0933282826 อีเมล์: Thanongsakank@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]