• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ : Mission

  1.  นำหลักคุณธรรม  นำความรู้  ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา

  2.  จัดการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง

  3.  ประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษา

  4.  ให้ความรู้และทักษะพื้นฐานด้านการใช้ภาษาสื่อสาร

  เป้าประสงค์ : Goal

  1.  ประชากรในวัยเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคทั่วถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

  2.  กลุ่มผู้เรียนพิเศษและกลุ่มด้อยโอกาสได้รับความเสมอภาคและได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ

  3.  ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

  4.  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีจรรยาบรรณและมีความรู้ความสามารถ ตามมาตรฐานวิชาชีพำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

  5.  โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ 

  4.  โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-12 07:20:23 น.

โรงเรียนบ้านด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โทรศัพท์: 0852533451 อีเมล์: bandankanthalak@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายธนงศักดิ์ ลาสา โทรศัพท์: 0933282826 อีเมล์: Thanongsakank@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]