โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •  

  ประวัติโรงเรียน

       โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย ตั้งอยู่ที่ ๘๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์  จังหวัด    ศรีสะเกษ ๓๓๑๔๐ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๒๐ โดยนายสาย ภาษี ครูใหญ่โรงเรียนบ้านปราสาท นำพี่น้อง พ่อแม่ผู้ปกครองบ้านโคกเพร็ก บ้านโคกสวาย หมู่ที่ ๔ และบ้านคลอง  หมู่ที่ ๖  ตำบลกันทรารมย์ (ปัจจุบัน หมู่ ๑ ตำบลปราสาท) อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ช่วยกันสร้างอาคารเรียนแบบ  อ.ส.พ.ป.ขึ้น ๑ หลัง ๒ ห้องเรียน บนเนื้อที่ ๙ ไร่ ๒ งาน ๒๔ ตารางวา เสร็จแล้วตั้งชื่อว่า     “ โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย ”  โดยใช้ชื่อ ของ ๓ หมู่บ้านรวมกัน ทำพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๒๐ โดยมีนายสาย ภาษี เป็นครูใหญ่คนแรก เปิดทำการสอนจากชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑- ๔ มีนักเรียน ๘๖ คน ครู ๑ คน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช ๒๕๐๓ 

               พ.ศ. ๒๕๒๑ โรงเรียนเปิดสอนจากชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ เนื่องจากระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนมาใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๒๑ เป็นการศึกษาภาคบังคับ ๖ ปี

               พ.ศ. ๒๕๒๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้โอนการศึกษาระดับประถมศึกษาไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

               พ.ศ. ๒๕๒๗ โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนในระดับชั้นก่อนประถมศึกษา(เด็กเล็ก)

               พ.ศ. ๒๕๓๓ กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนมาใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช   ๒๕๒๑(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๓) พ.ศ. ๒๕๓๓ พ.ศ. ๒๕๓๖ โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนในระดับก่อนประถมศึกษา ๒ ปี (อนุบาล๑ , ๒)

               พ.ศ. ๒๕๔๓  โรงเรียนจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒

          ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ โรงเรียนเปลี่ยนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการบังคับใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ เป็นหลักสูตรแกนกลางและให้โรงเรียนจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๖ ขึ้นใช้ในปีการศึกษา ๒๕๔๖ กับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑             ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และให้ใช้ครบทุกชั้นในปีการศึกษา ๒๕๔๘โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย ตั้งอยู่ที่ ๘๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์  จังหวัด    ศรีสะเกษ ๓๓๑๔๐ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๒๐ โดยนายสาย ภาษี ครูใหญ่โรงเรียนบ้านปราสาท นำพี่น้อง พ่อแม่ผู้ปกครองบ้านโคกเพร็ก บ้านโคกสวาย หมู่ที่ ๔ และบ้านคลอง  หมู่ที่ ๖  ตำบลกันทรารมย์ (ปัจจุบัน หมู่ ๑ ตำบลปราสาท) อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ช่วยกันสร้างอาคารเรียนแบบ  อ.ส.พ.ป.ขึ้น ๑ หลัง ๒ ห้องเรียน บนเนื้อที่ ๙ ไร่ ๒ งาน ๒๔ ตารางวา เสร็จแล้วตั้งชื่อว่า     “ โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย ”  โดยใช้ชื่อ ของ ๓ หมู่บ้านรวมกัน ทำพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๒๐ โดยมีนายสาย ภาษี เป็นครูใหญ่คนแรก เปิดทำการสอนจากชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑- ๔ มีนักเรียน ๘๖ คน ครู ๑ คน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช ๒๕๐๓ 

               พ.ศ. ๒๕๒๑ โรงเรียนเปิดสอนจากชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ เนื่องจากระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนมาใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๒๑ เป็นการศึกษาภาคบังคับ ๖ ปี

               พ.ศ. ๒๕๒๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้โอนการศึกษาระดับประถมศึกษาไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

               พ.ศ. ๒๕๒๗ โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนในระดับชั้นก่อนประถมศึกษา(เด็กเล็ก)

               พ.ศ. ๒๕๓๓ กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนมาใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช   ๒๕๒๑(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๓) พ.ศ. ๒๕๓๓ พ.ศ. ๒๕๓๖ โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนในระดับก่อนประถมศึกษา ๒ ปี (อนุบาล๑ , ๒)

               พ.ศ. ๒๕๔๓  โรงเรียนจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒

          ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ โรงเรียนเปลี่ยนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการบังคับใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ เป็นหลักสูตรแกนกลางและให้โรงเรียนจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๖ ขึ้นใช้ในปีการศึกษา ๒๕๔๖ กับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑             ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และให้ใช้ครบทุกชั้นในปีการศึกษา ๒๕๔๘


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:50:30 น.

โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 โทรศัพท์: 045-660189 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สุดา จันทรักษา โทรศัพท์: 0828706672 อีเมล์: sudajuntaruksa@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]