• ลิงค์ที่เกี่ยวกับโรงเรียน
 • facebook

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ
  1.  ประชากรก่อนวัยเรียนและวัยเรียนในเขตบริการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีมาตรฐาน
  2.  จัดหลักสูตรการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
  3.  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
  4.  จัดการศึกษาเน้นคุณธรรมนำความรู้ โดยบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดี
  5.  เพิ่มศักยภาพบุคลากรสู่มืออาชีพ
  6.  พัฒนาสื่อ นวัตกรรม จัดหาเทคโนโลยีและให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
  7.  จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาเชิงคุณภาพตามหลักธรรมภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
  8.  จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล
  9.  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัยเอื้อต่อการบริหาร การบริการและการจัดการเรียนรู้
  10.  นำผลการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่น เพื่อเทียบเคียงมาตรฐานสากล
  11.  ส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู และชุมชนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  เป้าประสงค์
  1.  ประชากรก่อนวัยเรียนและวัยเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีมาตรฐาน
  2.  สถานศึกษามีหลักสูตรการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
  3.  ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมความรู้ ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ
  4.  มีการจัดการศึกษาเน้นคุณธรรมนำความรู้ โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  5.  ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดี
  6.  บุคลากรได้รับการพัฒนาสู่มืออาชีพ
  7.  มีสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
  8.  มีการบริหารจัดการศึกษาเชิงคุณภาพตามหลักธรรมภิบาล
  9.  สภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในสถานศึกษาเอื้อต่อการเรียนรู้
  10.  มีระบบข้อมูลสารสนเทศทันสมัยที่เอื้อต่อการบริหาร การบริการและการจัดการเรียนรู้
  11.  มีผลการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่น เทียบเคียงมาตรฐานสากล
  12.  ผู้เรียน ครู และชุมชนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-08 05:47:03 น.

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 โทรศัพท์: 045671010 อีเมล์: sripracha2012@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธนรัตน์ สวัสดิกุล โทรศัพท์: 0813901723 อีเมล์: thanarat2007@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]