• zipgrade ตรวจข้อสอบ
 • ZipGrade

 • kahoot
 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโดยย่อของโรงเรียน

  โรงเรียนบ้านโต่งโต้น ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2472 โดยอาศัยศาลาวัดบ้านโต่งโต้นทำการเรียนการสอน

  ครูใหญ่คนแรกคือ  นายเรือง  ชะบา

                      C พ.ศ. 2508  โรงเรียนแยกออกจากศาลาวัด  มาตั้งเป็นเอกเทศถาวรในพื้นที่ปัจจุบันนี้ในเนื้อที่  9  ไร่  20 ตารางวา  ตั้งอยู่บ้านดอนม่วง หมู่ 14 ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

                      C พ.ศ. 2508  เดือนกันยายน  โรงเรียนได้รับงบประมาณ  35,000  บาท สมทบกับเงินบริจาคจากคณะครู ประชาชนร่วมกันเสียสละสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ. ขนาด 9 X 27 เมตรจำนวน 3 ห้องเรียน

                      C พ.ศ. 2513 ได้เปิดขยายชั้นเรียนถึงชั้น ป. 7 สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการต่อมาโอนการศึกษาไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กระทรวงมหาดไทย เมื่อ 1 ตุลาคม 2519

                      C พ.ศ. 2516  ได้รับงบประมาณ  146,000  บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ศก.01 ขนาดจำนวน  4  ห้องเรียน จำนวน 1   หลัง

                      C พ.ศ.  2521  ได้รับงบประมาณ  180,000  บาท สร้างอาคารเรียนแบบ  ศก. 02 ขนาด

  จำนวน  3  ห้องเรียน   จำนวน  1  หลัง และได้รับอนุมัติเงินเพิ่มเติมอีก  14,000  บาท

                      C  พ.ศ.  2523 ได้รับอนุมัติเงินจำนวน 4,500 บาทต่อเติมอาคาร ศก.01 ชั้นล่าง 1 ห้อง

                      C  วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2523  ได้โอนการศึกษาประชาบาลจากกระทรวงมหาดไทยไปยังสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ และในปีนี้คณะครู               กรรมการศึกษาได้ร่วมกันก่อสร้างห้องสมุดเอกเทศถาวรขึ้น 1 หลังงบประมาณ 15,000 บาท โดยไม่ใช้งบของทางราชการแต่อย่างไร

                      C เมื่อ 1 พฤษภาคม 2526  โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณ  จำนวน 500,000 บาท

  สร้างอาคารเรียนแบบ ศก. 04 ก /25 จำนวน  1  หลัง  3 ห้องเรียน

                      C  ปี พ.ศ.  2527 ได้รับอนุมัติงบประมาณ  35,000  บาท สร้างส้วมแบบ สปช.601/36

  จำนวน  1  หลัง  4  ที่นั่ง และได้รับงบต่อเติมอาคารเรียน แบบ ศก. 04 ก./25 จำนวน 2 ห้อง

                      C ปี  พ.ศ.  2528  ได้รับอนุมัติงบประมาณ  90,000 บาท ต่อเติมชั้นล่าง แบบ ศก.02

                      C ปี  พ.ศ.  2533  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน  946,000  บาท จำนวน 1  หลัง

                      C ปี  พ.ศ. 2538 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ สปช. 105/ 29 จำนวน 1  หลัง ราคา 1,460,000 บาท 4 ห้องเรียน และได้รับงบประมาณสร้างสนามบาสเกตบอล 1 ที่ราคา 128,000  บาท

                      C ปี พ.ศ. 2540 ได้รับงบประมาณต่อเติมชั้นล่าง อาคาร สปช 105/29 ราคา 154,000 บาท

            C ปี พ.ศ.  2542  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม แบบ สปช. 104/26 ราคา 90,900  บาท

                      C ปี พ.ศ. 2542  คณะครู  ได้ก่อสร้างสนามเซปัคตะกร้อ ราคา 12,000 บาท งบคณะครู

            C ปี พ.ศ. 2543  คณะครู ได้ก่อสร้างห้องสมุดเอกเทศใหม่ ราคา 80,000 บาท งบคณะครู

                      C ปี พ.ศ. 2544  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม แบบ สปช 104/26 ราคา  90,900 บาท 

                      C ปี พ.ศ. 2545  ได้รับงบซ่อมแซมหลังคาสังกะสีอาคาร 1 ซึ่งเป็นอาคารเรียน แบบ ศก  01 ราคา 60,000  บาท

                      C ปี พ.ศ. 2547 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากผ้าป่าข้าวเปลือกเพื่อจัดทำห้องสมุด จำนวน  80,000 บาท 

  C ปี พ.ศ. 2547 ได้รับงบสนับสนุนจากศิษย์เก่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 26,000 

  บาท                                               

                      C ปี พ.ศ. 2548 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  โทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์  จำนวน 18  ชุด ราคา  460,000 บาท และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากชาวบ้านกอกแก้ว (ผ้าป่า)  เพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 เครื่อง  มูลค่า  20,000  บาท       

                      C ปี พ.ศ. 2550 ได้รับงบประมาณจากทางราชการก่อสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5  ธันวาคม 2550 งบประมาณ  2,720,000  บาท  โดยเป็นอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29   จำนวน  5  ห้องเรียน  ได้สร้างในพื้นสาธารณประโยชน์โดยชาวบ้านบริจาคทางด้านทิศตะวันตกของ อบต.หนองอึ่ง จำนวน  39  ไร่ โดยใช้เป็นอาคารเรียนของชั้น ม. 1 – 3   

  C  ปี พ.ศ. 2552 ได้รับงบประมาณจากผ้าป่าสามัคคีจำนวน 280,670  บาทเพื่อสร้างโรง

  อาหาร 

  C  ปี พ.ศ. 2553  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีประจำตำบล ภาคเรียนที่  1  ได้ย้ายชั้น

  ประถมศึกษาปีที่  6  ออกมาเรียนที่อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ภาคเรียนที่  2  ย้ายชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ออกมาด้วยและต่อเติมชั้นล่างของอาคารเพื่อเป็นห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์

                     C ปี พ.ศ. 2559 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างสนามบาสเกตบอล

                     C ปี พ.ศ. 2560 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร สพป 105/29 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโลง บันไดขึ้น 2 ข้าง

                     C ปี พ.ศ. 2561 ได้รับงบประมาณจากเงินค่าผิดสัญญาในการก่อสร้างอาคาร สพป 105/29 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโลง บันไดขึ้น 2 ข้าง ต่อเติมชั้นล่าง พร้อมห้องน้ำอนุบาล 6 ห้อง

                     C ปี พ.ศ. 2561 ได้รับงบประมาณจากผ้าป่าเพื่อการศึกษา จัดสร้างห้องน้ำจำนวน 8 ห้อง

   

                                  วันที่ 8 กรกฎาคม  2546  มีพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2546  จัดแบ่งเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ แบ่งเป็น  4 เขต โรงเรียนบ้านโต่งโต้นจัดอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต  2 มี อำเภออุทุมพรพิสัยเป็นที่ตั้งเขต

  สภาพชุมชนโดยรวม

                  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีสภาพชุมชนมีลักษณะมีความเป็นอยู่รวมกันเป็นหมู่บ้านมีเขตบริการ  6  หมู่บ้าน 

                               1  บ้านโต่งโต้นใน         หมู่      4

                               2. บ้านห้วยใหม่           หมู่      5

                               3. บ้านโพธิ์ฮัง              หมู่      9

                               4. บ้านกอกแก้ว           หมู่      10

                               5..บ้านดอนม่วง            หมู่      14

                               6. บ้านโต่งโต้นนอก       หมู่      17

  ประชาชนใช้ภาษาส่วยเป็นภาษาท้องถิ่น  นิยมส่งบุตรหลานไปทำงานที่กรุงเทพฯ รับจ้าง ค้าขายผลไม้  เด็กในวัยเรียนอยู่กับคนชรา. มีประชากรประมาณ 3,000 คน    ในเขตพื้นที่บริการส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธ.   อาชีพทำนา  สภาพเศรษฐกิจ ( รายได้ 5,000ต่อหัว/ปี )สภาพสังคม / ชุมชนส่วย ( ชีวิตความเป็นอยู่  ระดับความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน  ระดับดี  ความเข้มแข็งของชุมชนดี) ภูมิปัญญาชาวบ้าน  เช่น การทอเสื่อ  การจักสานตะกร้าจากไม้ไผ่

                     -  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

                     -  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ  ทำนา

                     -  ผู้ปกครองส่วนใหญ่นับถือศาสนา  พุทธ

                     -  ประเพณี  /  ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคือ  บุญบั้งไฟ  ลอยกระทง

                     -  โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน  อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้    ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนเป็นอย่างดี 

  ที่ตั้ง

  บ้านโต่งโต้น ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

  อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 538 กม. 

  อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 34.3 กม.

  อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 11.0 กม.

  อ้างอิงจากระบบของ Google map

  อาณาเขต

  -          ทิศเหนือ จรดทุ่งหนองแปน

  -          ทิศใต้ บ้านห้วยใหม่

  -          ทิศตะวันตก จรด  อบต.หนองอึ่ง

  -          ทิศตะวันออก จรดบริเวณทุ่งหนองแปน

  ลักษณะพื้นของหมู่บ้านโต่งโต้น โดยสภาพทั่วไปเป็นที่ราบสลับที่ดอน(โนน) และที่สูงบางแห่ง

  การคมนาคม

  การคมนาคมเข้าออกระหว่างบ้านโต่งโต้นกับหมู่บ้านอื่น ๆ มีเส้นทางคมนาคมใหญ่ 2  เส้นทาง ประกอบด้วย ถนนลาดยางจากบ้านโต่งโต้นถึงบ้านห้วยใหม่ไปคูซอด ระยะทาง 1 กิโลเมตร ถนนลาดยางจากบ้านโต่งโต้นถึงเส้นทางอำเภอราษีไศล-อำเภออุทุมพรพิสัย   ระยะทาง 3.5  กิโลเมตร

  อาชีพ

  การประกอบอาชีพของประชากรในบ้านโต่งโต้น ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าวนาปีและปลูกพืชสวนพืชไร่


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-04-09 09:48:20 น.

โรงเรียนบ้านโต่งโต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โทรศัพท์: 081-2666174 อีเมล์: 1033530354@pracharath.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นายอาธร วิมลสุข โทรศัพท์: 0894283892 อีเมล์: wimonsuk1980@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]