โรงเรียนบ้านโต่งโต้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  1.  จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง     ตลอดจนชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน
  2. พัฒนาบุคลิกภาพบุคลากร  ส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการ และด้าน

      คุณธรรม  มีสวัสดิการที่เหมาะสม  และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

  1. จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในการแสวงหาความรู้
  2. จัดการเรียนการสอนโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง  มุ่งให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง  เน้นความรู้คู่คุณธรรม
  3. จัดการเรียนให้หลากหลาย  สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ท้องถิ่น  และจัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:40:38 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิรัตน์ สุพล
 • แนะนำบุคลากร

 • นางมยุรา มณีสาย

 • นายอำนวย ทองแท้สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,101
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโต่งโต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โทรศัพท์: 081-2666174 อีเมล์: arthon2523@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายอาธร วิมลสุข โทรศัพท์: 0894283892 อีเมล์: arthon2523@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]