• zipgrade ตรวจข้อสอบ
 • logo

 • kahoot
 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  1.  จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง     ตลอดจนชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน
  2. พัฒนาบุคลิกภาพบุคลากร  ส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการ และด้าน

      คุณธรรม  มีสวัสดิการที่เหมาะสม  และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

  1. จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในการแสวงหาความรู้
  2. จัดการเรียนการสอนโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง  มุ่งให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง  เน้นความรู้คู่คุณธรรม
  3. จัดการเรียนให้หลากหลาย  สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ท้องถิ่น  และจัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-07 19:48:31 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิรัตน์ สุพล
 • แนะนำบุคลากร

 • นายธนพล พวงสาย

 • นางมยุรา มณีสายสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,381
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโต่งโต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โทรศัพท์: 081-2666174 อีเมล์: arthon2523@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อาธร วิมลสุข โทรศัพท์: 0894283892 อีเมล์: a_rthon_99@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]