• zipgrade ตรวจข้อสอบ
 • ZipGrade

 • kahoot
 • แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 •  

  ทิศทางการพัฒนาของโรงเรียนบ้านโต่งโต้น

            ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนเป็นการนำเอาทิศทางที่กำหนดในแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 – 5 ปี มาวิเคราะห์จัดลำดับความสำคัญ หรือความจำเป็นเร่งด่วนที่จะพิจารณา หรือแก้ปัญหาในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วย

   วิสัยทัศน์ (Vision)

  โรงเรียนบ้านโต่งโต้นเป็นแหล่งเรียนรู้คู่คุณธรรม  สร้างโอกาสทางการศึกษา /มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ   ก้าวทันเทคโนโลยี  มีคุณภาพได้มาตรฐาน  สืบสานวัฒนธรรม  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   พันธกิจ (Mission)

             1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทั่วถึงและได้มาตรฐาน
  2. ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
  3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
  4. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการ
  5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล

   เป้าหมาย (Goal)

  1. สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาทั่วถึงและได้มาตรฐาน
  2. สถานศึกษา บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
  3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตบริการ
  4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหาร

  จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
  5. สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล

   กลยุทธ์ (Strategy)

  1. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและ ได้มาตรฐาน
  2. ส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
  3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีจิตบริการ
  4. เร่งรัดและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

  การสื่อสารในการบริหารจัดการ
  5. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล

  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษา บริหารจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน
  แนวทางการดำเนินงาน
  1. ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึง
  2. จัดทำและพัฒนามาตรฐานการศึกษา
  3. ส่งเสริมสถานศึกษาพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน
  4. ส่งเสริมสถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน
  5. ส่งเสริมสถานศึกษานำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการบริหารจัดการ
  6. ส่งเสริมสถานศึกษาพัฒนาจัดกระบวนการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

  พอเพียง

  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้สำนักงานสถานศึกษาบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
  แนวทางการดำเนินงาน
  1. สถานศึกษากำหนดแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
  2. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาใช้หลักธรรมาภิบาลขององค์กรในการบริหารจัดการ
  3. ประเมินผลด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา

  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีจิตบริการ
  แนวทางการดำเนินงาน
  1. ศึกษาบทบาทหน้าที่ แนวทาง จรรยาบรรณ ค่านิยมและมาตรฐานการให้บริการ
  2. กำหนดรูปแบบและมาตรฐานการให้บริการ
  3. สร้างวัฒนธรรมและทีมงานในการให้บริการ
  4. ประชาสัมพันธ์
  5. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
  6. ปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการ

  กลยุทธ์ที่ 4 เร่งรัดและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการบริหารจัดการ
  แนวทางการดำเนินงาน
  1. พัฒนาและบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  2. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน

  การจัดการศึกษา
  3. สนับสนุนการจัดประสบการณ์ให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือใน

  การเรียนรู้

  กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนา สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
  แนวทางการดำเนินงาน
  1. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
  2. พัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่
  3. จัดให้มีศูนย์บริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)
  4. สร้างเครือข่ายในเรื่องการบริหารจัดการองค์ความรู้(ชมรม สมาคม ศูนย์การเรียนรู้ อื่นๆ)
  5. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับชาติและนานาชาติ
  6. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้อย่างหลากหลายวิธี/หลายภาษา
  7. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน

   ปรัชญา (Philosophy)

  นตถิ  ปญญา  สมาอาภา

  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญานั้นไม่มี

   

   อัตลักษณ์ (Identity)

  กระบวนการทำงาน

   เอกลักษณ์ (Uniqueness)

                     งานเกษตรพอเพียง

    

  มาตรฐานการศึกษา

  มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

   มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก

            1.1 มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของ

        ตนเองได้

            1.2 มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดงงอออกทางอารมณ์ได้

  1.3 มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

            1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้มาตรฐานมาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ

  2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น

  2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน

  2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านกากรรจัดประสบการณ์

            2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ

            2.5  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์

            2.6  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

  มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

  3.1  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ

  3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข

            3.3.  จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย

            3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละนำผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก

  2. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน

  1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

  1)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดคำนวณ

  2)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา

  3)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม

  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร

  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

            6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

  1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด

  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

  4)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม

  มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ

  2.1  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน

  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

            2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย

  2.4  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

            2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ

            2.6  จัดระบบเทคโนโบยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

            มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

            3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

            3.2  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

            3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

            3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน

            3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-04-09 09:48:20 น.

โรงเรียนบ้านโต่งโต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โทรศัพท์: 081-2666174 อีเมล์: 1033530354@pracharath.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นายอาธร วิมลสุข โทรศัพท์: 0894283892 อีเมล์: wimonsuk1980@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]