• zipgrade ตรวจข้อสอบ
 • logo

 • kahoot
 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • "มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู 12 ข้อ"

  ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

  (๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ
  (๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน
  (๓) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
  (๔) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง
  (๕) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
  (๖) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน
  (๗) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ
  (๘) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
  (๙) ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์
  (๑๐) ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์
  (๑๑) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
  (๑๒) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-07 19:48:31 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิรัตน์ สุพล
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวโสภา อินธรรม

 • นางสาวปานทิพย์ บุญรองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,384
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโต่งโต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โทรศัพท์: 081-2666174 อีเมล์: arthon2523@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อาธร วิมลสุข โทรศัพท์: 0894283892 อีเมล์: a_rthon_99@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]