โรงเรียนบ้านพอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •   พันธกิจ

  1. จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพในเรื่อง การอ่านคล่อง เขียนคล่อง และคิดคำนวณ
  2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพสู่การปฏิบัติของผู้เรียน  ปฏิบัติได้เห็นผลจริงอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. พัฒนาผู้เรียนในการ ฟัง พูด ภาษาอังกฤษได้ในระดับพื้นฐาน
  4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความพอเพียงและมีจิตสาธารณ
  5. สร้างเสริมสุขกายและสุขภาพจิตที่ดี
  6. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยการระดมทรัพยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยากรภายนอกในการดำเนินการจัดการศึกษา

  เป้าประสงค์

  1. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
  2. นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถดำรงชีวิตอย่างพอเพียงมีคุณภาพชีวิตที่ดี รักสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะ
  3. โรงเรียนมีเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 19:44:07 น. ไม่พบข้อมูล
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวินี พิมพ์จันทร์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายมานะ นนทวงษ์

 • นางประทุมทิพย์ ครบอยู่สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,768
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านพอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 โทรศัพท์: 045-660149 อีเมล์: phok.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายมานะ นนทวงษ์ โทรศัพท์: 0967597990 อีเมล์: mana03@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]