โรงเรียนบ้านแก้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •          พันธกิจ

  ๑.พัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ

  ๒.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ๓.พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

  ๔.ส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  5. พัฒนาการเรียนการสอนด้านภาษาเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน

  6.  จัดกิจกรรมส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษบกิจพอเพียงมาสู่โรงเรียนและชุมชน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:39:07 น.

โรงเรียนบ้านแก้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: kangsc_23@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จรรยา จักรวรรรพร โทรศัพท์: 0810669338 อีเมล์: Junya-11@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]