โรงเรียนบ้านหนองสะมอน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
 


 • อำนาจหน้าที่
 • ภารกิจสถานศึกษา

  -       ภารกิจตามกฎหมาย

   ภารกิจตามเจตนารมณ์ของ พรบการศึกษาแห่งชาติ

  1) จัดทำนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาด้านวิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารทั่วไป

  2)จัดตั้ง/รับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ

  3)พัฒนาหลักสูตร /จัดการเรียนการสอน

  4)  ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ

  5)  กำกับ ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ

  6)  ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินฯ 

  7)  จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

  8)  ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน สร้างความสัมพันธ์

  • ภารกิจตามนโยบาย

              นโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

  1.  เร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  โดยปฏิรูปให้มีความเชื่อมโยงกันทั้งหลักสูตรและการเรียนการสอนในโลก ยุคใหม่ และการพัฒนาครู ระบบการทดสอบ การวัดและประเมินผล โดยจะเริ่มจากวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ                                                             

  2.  ปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู จำนวนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการ  มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนในโลกยุคใหม่ พัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะครูให้เชื่อมโยง  กับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ดูแลระบบสวัสดิการครู เพื่อขวัญและกำลังใจ                                

  3. เร่งนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้    สร้างมาตรฐานการเรียนการสอน และพัฒนาครู การพัฒนาเนื้อหาสาระ เพื่อเป็นเครื่องมือให้เกิดระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต                                                                                                                                   

   4.  พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบได้กับระดับสากล ผลักดันกรอบคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาใช้กำหนดทักษะ ความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับ     ความต้องการของผู้ใช้ เพื่อการมีงานทำ มีความก้าวหน้า และมีค่าตอบแทนตามทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีมาตรการจูงใจให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาในลักษณะทวิภาคี เพื่อเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษามากขึ้น                                                           

  5.  ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาเร่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน มากกว่าการขยายเชิงปริมาณ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี จัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน และการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก                           

  6.  ส่งเสริมให้เอกชนและทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมจัดและสนับสนุนการศึกษามากขึ้น โดยรัฐกำกับ ควบคุมเท่าที่จำเป็น เพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐาน                                                          

  7.  เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ให้ประชาชนทุกกลุ่ม โดยรัฐกำกับควบคุม เท่าที่จำเป็น เพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐาน                                     

  8.  ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  อัตลักษณ์  ตามความต้องการประชาชนในพื้นที่ โดยให้ความสำคัญ         กับความปลอดภัย การสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

  -  ภารกิจตามมาตรฐานสถานศึกษา

            แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

                  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546   มาตรา  15  ให้มีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีหน้าที่พิจาณาเสนอนโยบาย  แผนพัฒนามาตรฐาน 

  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ  เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

  ในการบริหาราชการแผ่นดินตลอดระยะ 4 ปีและกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  4  ปี  และแผนปฏิบัติการประจำปี  ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผ่นดินดังกล่าว

                  โรงเรียนบ้านหนองสะมอน  กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission)  เป้าประสงค์ (Goal)  เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  ตามกรอบ       ทิศทางการปฏิบัติราชการตามแผนพัฒนาโรงเรียน (พ.ศ. 2561 - 2564)  ด้วย 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:40:38 น.

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โทรศัพท์: 045-660122,089- อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: สุเทพ ศรีสุข โทรศัพท์: 0898484725 อีเมล์: suthep9163@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]