โรงเรียนบ้านหนองสะมอน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียน

  2.ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

  3.บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

  4. .ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรฯและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

  เป้าหมาย

  1.  นักเรียนทุกคนเป็นคนดี  มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์  ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

  2.  นักเรียนได้รับการพัฒนาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีโอกาสแสดงความสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันและได้รับรางวัลในระดับต่างๆ

  3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

  4.  ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี

  5.  นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา        

  6.  โรงเรียนเป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธาของชุมชน

   กลยุทธ์ 

  1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

   2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคลากรมืออาชีพ

  3.  พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียนให้มีความสำนึกในความเป็นชาติไทย

  4.  ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  5.  พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้

  6.   พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วม

  7.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:40:38 น.

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โทรศัพท์: 045-660122,089- อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: สุเทพ ศรีสุข โทรศัพท์: 0898484725 อีเมล์: suthep9163@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]