โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. ปลูกจิตสำนึกให้มีระเบียบวินัย  คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย
  2. การจัดการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
  3. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ส่งผลต่อความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียน
  4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการศึกษา
  5. เป็นสถานศึกษาที่ให้บริการแก่ชุมชนและชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษา

   

            เป้าหมาย

  1.      นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมและคุณภาพตามมาตรฐาน
  2. ผู้บริหารครูมีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
  3. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
  4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาและได้รับการสนับสนุนทรัพยากรเพิ่

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:39:07 น.

โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โทรศัพท์: 0996253915 อีเมล์: aompimon1@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จินตนา ตอนศรี โทรศัพท์: 0870672302 อีเมล์: Dindang.tonsri@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]