โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • ปรัชญา  

                           ปญฺญาย  ปริสุทโธ  “คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา”

                   วิสัยทัศน์  

    มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นผู้นำความรู้สู่มาตรฐานการศึกษา ทุกคนตระหนักรักการอ่าน รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจของพอเพียง ดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย ได้ร่วมสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี มีชุมชนร่วมพัฒนา


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:39:07 น.

โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โทรศัพท์: 0996253915 อีเมล์: aompimon1@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จินตนา ตอนศรี โทรศัพท์: 0870672302 อีเมล์: Dindang.tonsri@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]