โรงเรียนบ้านละลม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ อย่างมีสติสมเหตุผล

  2.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม นำความรู้สู่คุณภาพได้มาตรฐานการศึกษา

  3.จัดการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  4.จัดการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

  5.ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  6.ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

  7.ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษาใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า

  8.นำวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพัฒนาผู้เรียนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

  9.ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-07 13:31:43 น.

โรงเรียนบ้านละลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 โทรศัพท์: 045-660169 อีเมล์: lalomschool@ssk3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายนิรันดร์ สุพรรณ์ โทรศัพท์: banlalom อีเมล์: arnuphab999@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]