โรงเรียนบ้านละลม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • ภายในปี 2558 โรงเรียนบ้านละลมมุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณธรรมนำความรู้สู่คุณภาพ ได้มาตรฐานการศึกษา เน้นกระบวนการคิด มีทักษะชีวิต ตามหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง ประสานความร่วมมือกับชุมชน ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน มีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร นำวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี พัฒนาผู้เรียนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-07 13:31:43 น.

โรงเรียนบ้านละลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 โทรศัพท์: 045-660169 อีเมล์: lalomschool@ssk3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายนิรันดร์ สุพรรณ์ โทรศัพท์: banlalom อีเมล์: arnuphab999@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]