• เอกสารเผยแพร่ฝ่ายต่าง ๆ
 • 1. ฝ่ายบริหารวิชาการ
  2. ฝ่ายบริหารทั่วไป
  3. ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  4. ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน

   

 • วารสารโรงเรียน
 • การเวกสาร

 • ประวัติโรงเรียน
 •  

  โรงเรียนละทายวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา สรีสะเกษ ยโสธร ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลละทาย  อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ  ตั้งอยู่กิโลเมตรที่  8 ถนนสายอำเภอกันทรารมย์-ยางชุมน้อย ก่อตั้งขึ้นในเนื้อที่ 38ไร่ 23ตารางวา  เปิดการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2519 มีนักเรียนเฉพาะม. 1 จำนวน 61คน  มีครู– อาจารย์ 4 คน  เปิดการเรียนการสอนแบบสหศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในระยะแรกตั้งนั้นนายเพ็งแสนโสมทำหน้าที่ครูใหญ่ต่อมากรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายวิชัยศิริบูรณ์ดำรงตำแหน่งครูใหญ่และได้รับการปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารเป็นอาจารย์ใหญ่และผู้อำนวยการตามลำดับ   ปัจจุบัน  ปีการศึกษา  2563  โรงเรียนละทายวิทยามีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  357  คน  มีผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน รองผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน ครู 24  คน  พนักงานราชการ  2 คน  ครูอัตราจ้าง  5  คน ลูกจ้าง 2 คน ครูธุรการ 1 คน  ภายใต้การนำของผู้อำนวยการโรงเรียน  นางสุมาลี   นาคกระโทก และ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวนันทพร  กตะศิลา

  นางสุมาลี  นาคกระโทก

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

  คำขวัญโรงเรียน

  “วินัยดี เรียนดี ประพฤติดี มีน้ำใจ”

  ปรัชญาโรงเรียน
  ปญฺญา นรานํ รตฺนํ (ปัญญาเป็นที่พึ่งของนรชน)

  พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
  พระพุทธรูปปางสมาธิ


  ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
   

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-03-22 16:20:58 น.

โรงเรียนละทายวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โทรศัพท์: 045915172 อีเมล์: ltw2557@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นราธิป บุญรมย์ โทรศัพท์: 0639892528 อีเมล์: 224narathip@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]