• เอกสารเผยแพร่ฝ่ายต่าง ๆ
 • 1. ฝ่ายบริหารวิชาการ
  2. ฝ่ายบริหารทั่วไป
  3. ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  4. ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน

   

 • วารสารโรงเรียน
 • การเวกสาร

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนละทายวิทยา

  ปี 2563

   

  1 นายแสงเพ็ชร  บุญโสม ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
  2 นายศักดิ์ดา  ทวีพันธ์  ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
  3 นายสมพร  เตชะนัง ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
  4 นางรัญจวน  ทองลือ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
  5 นายธวัช  นวลศิริ ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
  6 พระครูประทีปปัญญาวุธ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ
  7 พระอธิการทวีศักดิ์ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ
  8 นายสมาน  ประสานพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  9 นายชาญ  ประสานพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  10 นายสุพิณ  ทองรินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  11 นายปัญญา  วงศ์เจริญ     ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ
  12 นายปัญญา  สีแสด        ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  13 นางวิภารัตน์  สุรวิทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  14 นางสุภาพ  บุญรมย์ ผู้แทนครู  กรรมการ
  15 นางสุมาลี นาคกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนละทายวิทยา   กรรมการ/เลขานุการ 

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-03-22 16:20:58 น.

โรงเรียนละทายวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โทรศัพท์: 045915172 อีเมล์: ltw2557@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นราธิป บุญรมย์ โทรศัพท์: 0639892528 อีเมล์: 224narathip@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]