• เอกสารเผยแพร่ฝ่ายต่าง ๆ
 • 1. ฝ่ายบริหารวิชาการ
  2. ฝ่ายบริหารทั่วไป
  3. ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  4. ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน

   

 • วารสารโรงเรียน
 • การเวกสาร

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. พัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรม   จริยธรรม   และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  2. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดีมีความรู้  และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
  3. พัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้เอื้อต่อการเรียนรู้
  4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีให้หลาหลายและทันสมัย
  5. บริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ชุมชนเกิดความตระหนัก  และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
  6.  นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในวิถีชีวิต
  7.  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณภาพ

  เป้าประสงค์

  1. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  2. โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้  และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
  3. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้เอื้อต่อการเรียนรู้
  4. โรงเรียนมีสื่อและเทคโนโลยีหลากหลายและทันสมัย
  5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
  6. โรงเรียนมีคุณภาพในการจัดการศึกษามุ่งสู่มาตรฐานสากลและประชาคมอาเซียน
  7. โรงเรียนนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในวิถีชีวิต
  8. โรงเรียนได้จัดระบบดูและช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-03-22 16:20:58 น.

โรงเรียนละทายวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โทรศัพท์: 045915172 อีเมล์: ltw2557@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นราธิป บุญรมย์ โทรศัพท์: 0639892528 อีเมล์: 224narathip@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]