โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1. พัฒนาระบบการบริหารและารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดสัมฤทธ์ผล

  2. พัฒนาการเรียนการสอน โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญให้ได้มาตรฐานการศึกษา

  3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และปลอดจากสิงเสพติดให้โทษ

  4. ส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

  5. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ

  6. พัฒนาระบบข้อมูล ข่าวสาร ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

  7. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของผู้เรียน

  8.พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้

  8. พัฒนาสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-25 19:37:30 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวีระศักดิ์ จันทะรัตน์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายบุญชิต คุณมาศ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายเศรษฐ์ บุญข่าย

 • นางกรุณา ละประโคนสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,703
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โทรศัพท์: 045-910463 อีเมล์: tpr.sch@thaimail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววาสินี วิถี โทรศัพท์: 084481341 อีเมล์: suksiva@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]