โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1. พัฒนาระบบการบริหารและารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดสัมฤทธ์ผล

  2. พัฒนาการเรียนการสอน โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญให้ได้มาตรฐานการศึกษา

  3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และปลอดจากสิงเสพติดให้โทษ

  4. ส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

  5. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ

  6. พัฒนาระบบข้อมูล ข่าวสาร ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

  7. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของผู้เรียน

  8.พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้

  8. พัฒนาสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-25 19:37:30 น.

โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โทรศัพท์: 045-960429 อีเมล์: tpr.sch@thaimail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววาสินี วิถี โทรศัพท์: 084481341 อีเมล์: suksiva@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]