โรงเรียนบ้านหมากมาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •  

  โรงเรียนบ้านหมากมาย  ตั้งเมื่อวันที่  ๔  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๔๘๒  โดยมีนายสุข  ยุพกรณ์  ศึกษาธิการอำเภอ  เป็นผู้จัดตั้งโดยให้แต่งตั้งให้  นายสมพร  เจริญสุข  เป็นครูใหญ่และมีนายจร    ศรีสุพรรณ  เป็นครูสอนร่วมใช้ศาลาวัดเป็นอาคารเรียน  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง  ๔ 

            พ.ศ.  ๒๕๑๑  นายลี   โพธิสนธ์  เป็นครูใหญ่ได้ย้ายมาจากศาลาวัดมาสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  ในที่ดินของนายชู  วิภาหะ  ต่อมาเมื่อวันที่  ๒๖  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๓  ทางราชการได้แต่งตั้งให้  นายบุญมาก  งามพันธ์  แทนนายลี  โพธิสนธ์  พ.ศ.  ๒๕๑๔  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  ๓  ห้องเรียนใช้งบประมาณ ๗๕,๐๐๐  บาท  จึงได้ปลูกสร้างบนที่ดินของโรงเรียนในเนื้อที่  ๑๕๓  ไร่ และชาวบ้านได้สร้างหอประชุมชั่วคราว  ๑  หลัง พ.ศ. ๒๕๒๒  ได้รับงบประมาณสร้างหอประปา  โดยชาวบ้านบริจาคเงินสมทบจำนวน  ๑๐,๐๐๐  บาท  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ซ  ใต้ถุนสูง  ๒  ห้องเรียนงบประมาณ  ๑๔๐,๐๐๐ บาท  และก่อสร้างส้วม  ๕  ที่นั่ง ๑  หลังงบประมาณ  ๑๕, ๐๐๐ บาท

            พ.ศ.  ๒๕๒๓  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ซ ใต้ถุนสูงจำนวน ๒  ห้องเรียนหนึ่งหลังงบประมาณ  ๓๒๐๐๐๐, บาท  พ.ศ.  ๒๕๒๕  ได้รับงบประมาณต่อเติมชั้นล่างทั้งสองหลัง พ.ศ.  ๒๕๒๖ ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม  ๑  หลัง  ๓  ที่แบบ  สปช. ๖๑/๒๖  ใช้งบประมาณ

            พ.ศ.  ๒๕๒๖  นายบุญมาก  งามพันธ์  ได้ลาออกจากราชการโดยแต่งตั้งให้  นายบัญชา      ห่อพร่าม  มาดำรงตำแหน่งแทน  พ.ศ.  ๒๕๒๗  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.๒๖/๒๖ งบประมาณ  ๒๘๐,๐๐๐  บาท

            วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๙  ทางราชการได้แต่งตั้ง  นายเสน่ห์  บัวงาม  มาดำรงตำแหน่งผู้บริหาร  ปีการศึกษา  ๒๕๓๓  ได้รับโครงการ  กศ.พช.  และได้เจาะบ่อน้ำบาดาลจากกรมทรัพยากรธรณี  จำนวน  ๑  บ่อและได้สร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ  ฝ.๓๓  จำนวน  ๒  ชุด

  พ.ศ. ๒๕๓๔  ได้รับงบประมาณสร้างส้วม  ๑  หลัง ๘  ที่  ใช้งบประมาณ  ๑๖,  บาท  และในปีงบประมาณ  ๒๕๓๕  ได้รับถังเก็บน้ำฝน  แบบ ฝ.๓๓  จำนวน  ๑  ชุด

            พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายเสน่ห์  บัวงาม  ได้เสียชีวิตและได้แต่งตั้ง  นายศิริ  กลิ่นบัว  มาดำรงตำแหน่งแทน  ปีงบประมาณ  ๒๕๓๖  ได้งบประมาณจากกระทรวงมหาดไทยสร้างถังเก็บน้ำฝนจำนวน  ๑  ชุด  ( ๔ ถัง) 

  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ได้รับงบประมาณจากหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ที่ ๖๕  ขุดบ่อเลี้ยงปลาขนาดกว้าง  ๔๕  เมตร  ยาว  ๙  เมตรลึก  ๓  เมตร  และต่อมาได้อนุมัติให้เปิดขยายชั้นเรียนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและได้รับงบประมาณสร้างห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการทางภาษา

  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.๑๑๕/๒๙  ขนาด  ๔  ห้องเรียน  งบประมาณ  ๑,๘๓๔,๐๐๐,  บาทสร้างสนามบาสเก็ตบอล  ๑ สนาม  งบประมาณ  ๒๓๓,๐๐๐  บาท  สร้างถังเก็บน้ำฝน ฝ.๓  พิเศษ  จำนวน  ๑  ชุด  งบประมาณ  ๘๐,๕๐๐  บาท  ต่อมา  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ทางราชการได้แต่งตั้งให้  นายจรัส  ชูพูล  มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่และได้สับเปลี่ยนกับนายสิทธิศักดิ์  จันทร์ศรี  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ  มาดำรงตำแหน่งแทนที่โรงเรียนบ้านหมากมาย  จนถึง  วันที่  ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๑  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอื่น

            พ.ศ.  ๒๕๕๑  นายบัวกันต์  บุญมาโฮม  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากมาย  จนกระทั่งปัจจุบัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:47:29 น.

โรงเรียนบ้านหมากมาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: - อีเมล์: markmaischool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุทธิพงศ์ แสงทอง โทรศัพท์: 0894267741 อีเมล์: laawtea@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]