• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ
  ๑. จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
  ๒. พัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ปลูกฝังคุณธรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  ๓. จัดการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนให้ทั่วถึงอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
  ๔. พัฒนาศักยภาพครูให้มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบและสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน
  ๕. ส่งเสริมชุมชนและทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนจัดการศึกษา

  เป้าประสงค์
  ๑. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น
  ๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีภูมิคุ้มกันยาเสพติดและมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  ๓. ครูมีความรู้ความสามารถ มีทักษะตามสมรรถนะ สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพและจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  ๔. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
  ๕. ชุมชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

  กลยุทธ์
  ๑. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
  ๒. พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  ๓. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  ๔. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล( Good Governance)
  ๕. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษาของชุมชนและทุกภาคส่วนกับสถานศึกษา

  กลยุทธ์ / แนวปฏิบัติในแต่ละกลยุทธ์ในการดำเนินการ
  การนำกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์มาจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นการแจกแจงกลยุทธ์ให้เป็นแนวปฏิบัติในรูปของกิจกรรมที่จัดทำเป็นโครงการดังนี้

  กลยุทธ์ที่ ๑. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
  . จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีความรู้ตามหลักสูตรโดยให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
  ๒. จัดโครงการ/กิจกรรมการสอนซ่อมเสริมให้ตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
  . จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การค้นคว้า การเขียน และการคิดวิเคราะห์ มีทักษะด้านภาษา(Literacy) การคิดคำนวณ (Numeracy) การคิดเชิงเหตุผลวิทยาศาสตร์ (Reasoning Ability)
  . ปรับปรุง พัฒนาห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้ครบถ้วนและเพียงพอ
  . พัฒนาห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ
  . จัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ในห้องปฏิบัติการให้เพียงพอ

  กลยุทธ์ที่  ๒. พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  . จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง         
  . พัฒนาห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ

  กลยุทธ์ที่ ๓. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  . พัฒนาสู่ครูมืออาชีพในด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดทำแผนการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การวัดประเมินผล และการวิจัยในชั้นเรียน  
  . พัฒนาสู่ครูมืออาชีพในด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้
  . นิเทศติดตามแบบกัลป์ยานมิตร
  . ส่งเสริมให้ครูเผยแพร่ผลงานที่เกิดจากการพัฒนาสู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
  . พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยจัดให้มีการจัดองค์ความรู้(Knowledge Managementและชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)       

  กลยุทธ์ที่ ๔. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล( Good Governance)
  . พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ให้ครอบคลุม ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นระบบ ทันสมัย
  . พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
  . ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรและชุมชน
  . จัดทำระบบเทียบเคียงมาตรฐานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละด้าน
  . ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ หลากหลายรูปแบบ เช่น เว็บไซต์ จดหมายข่าวรายเดือน

  กลยุทธ์ที่ ๕. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษาของชุมชนและทุกภาคส่วนกับสถานศึกษา
  . ประสานภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  . ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกิจกรรมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง                                                                       

  เป้าหมายผลผลิต
  ๑. นักเรียนร้อยละ ๘๓ มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐานด้านผู้เรียน
  ๒. นักเรียนร้อยละ ๘๔ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
  ๓. นักเรียนร้อยละ ๘๒ ได้รับการพัฒนาด้านทักษะ และกระบวนการ ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทักษะการคิดการสร้างปัญญา ทักษะคอมพิวเตอร์ และทักษะดำเนินการชีวิต
  ๔. นักเรียนร้อยละ ๙๕ เห็นคุณค่าของสภาพแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
  ๕. นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีนิสัยรักการอ่าน โดย
       - ป. ๒ อ่านออกเขียนได้
       - ป. ๓ อ่านคล่องเขียนคล่อง
       - ป. ๔ ขึ้นไป อ่านเป็น เขียนเป็น คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์เป็น
  ๖. นักเรียนร้อยละ ๗๗ มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ตามระดับชั้น และระดับมัธยมศึกษาใช้ในการสื่อสารได้
  ๗. ไม่มีนักเรียนที่ตกซ้ำชั้น หรือออกกลางคัน และสามารถเรียนจบตามกำหนดเวลาตามหลักสูตรกำหนด

  ตัวชี้วัดความสำเร็จ
  ๑. จำนวนนักเรียนที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน
  ๒. จำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
  ๓. จำนวนนักเรียนที่มีภูมิคุ้นกันยาเสพติด และอบายมุข
  ๔. จำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนสื่อความ
  ๕. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
  ๖. จำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินทักษะกระบวนการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทักษะสร้างปัญญา ทักษะคอมพิวเตอร์ และทักษะดำเนินการชีวิต
  ๗. จำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินพฤติกรรม ด้านเห็นคุณค่าของสภาพแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแวดล้อม
  ๘. จำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมิน ด้านการอ่าน ความยั่งยืนของการอ่านออกเขียนได้ และการนำไปใช้
  ๙. จำนวนนักเรียนที่สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ
  ๑๐. อัตราการตกซ้ำชั้น และจำนวนนักเรียนที่เรียนจบตามเวลาในหลักสูตร

  ยุทธศาสตร์  ในการแก้ปัญหาและพัฒนา
  ๑. มีการนิเทศการเรียนการสอน  โดยผู้บริหารและครูอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
  ๒. ส่งเสริมให้ครูเตรียมการสอนอย่างเป็นระบบ
  ๓. จัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนให้เพียงพอ
  ๔. ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง
  ๕. ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อและวิธีการสอนที่หลากหลาย
  ๖. ส่งเสริมให้ใช้การวิจัยเพื่อการเรียนการสอน
  ๗. ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมอื่นโดยยึดนักเรียนเป็นสำคัญ
  ๘. จัดให้มีการประกันคุณภาพภายใน  โดยเน้น  วิชา  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  คอมพิวเตอร์  สังคมศึกษาเป็นพิเศษ
  ๙. ส่งเสริมการวัดผลประเมินผลนักเรียนอย่างหลากหลาย
  ๑๐. นำผลการปฏิบัติงานด้านวิชาการ  ไปพิจารณาความดี  ความชอบเป็นอันดับแรก
  ๑๑. พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสม สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างจริงจัง
  ๑๒. พัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งด้านกายภาพและจิตภาพให้ดีอยู่เสมอ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:25:02 น.

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-370217 อีเมล์: banmekyai.ac.th@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กิตติยาพร จิตหนักแน่น โทรศัพท์: 0811401096 อีเมล์: a22_lawru@windowslive.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]