• ประวัติโรงเรียน
  •                 โรงเรียนบ้านอุดมสุข   ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน  พ.ศ. 2521  โดยราษฎรในหมู่บ้านได้มอบที่ดินให้  จำนวน  5  ไร่  1  งาน  19  ตารางวา  และร่วมกันสร้างอาคารชั่วคราวขึ้น  จำนวน 1 หลัง  เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2521  โดยความเห็นชอบของนายอำเภอเดชอุดม ให้สังกัดกลุ่มโรงเรียนบ้านคำครั่ง ในสมัยร้อยเอกจรัส  ทิพย์โกมุท ดำรงตำแหน่งนายอำเภอเดชอุดม นายพิสิทธิ์  รวยทรัพย์ เป็นหัวหน้าหมวดการศึกษา ได้มีคำสั่งให้นายจำรัส  มากมูล จากโรงเรียนบ้านนาทุ่ง มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านอุดมสุข ไปพลางก่อน เนื่องจากเป็นช่วงกำลังดำเนินการเตรียมการต่าง ๆ โดยเฉพาะในเรื่องการสร้างอาคารชั่วคราว ต่อมาทางราชการได้แต่งตั้งนายเอกภพ  พรหมสิงห์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และให้นายจำรัส  มากมูล ไปรักษาการตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านนาทุ่ง

                    ด้านการจัดการศึกษาจัดการเรียนการสอนตาม พรบ.ประถมศึกษา 2521 ปีการศึกษา 2525 เข้าโครงการ RIT  จนถึงปีการศึกษา 2528 ได้ยกเลิกโครงการนี้ และให้เกณฑ์เด็กเว้นปี ตั้งแต่ปี 2528 เป็นต้นมาเมื่อวันที่ 11 เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2546 นายอภิสิทธิ์  เวชพูล  ตำแหน่งครูใหญ่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนบ้านคำข่า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4   ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5  ได้แต่งตั้งนายบัวกันต์  บุญมาโฮม อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านนาทุ่ง  ปฏิบัติหน้าที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุดมสุข และได้หลอมรวมเพื่อจัดการเรียนร่วมโดยนำนักเรียนโรงเรียนบ้านอุดมสุขไปเรียนร่วมที่โรงเรียนบ้านนาทุ่ง  เมื่อวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2547 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ได้แต่งตั้งนายดุสิต  พรมดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ให้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านอุดมสุข และได้นำนักเรียนจากโรงเรียนบ้านนาทุ่งที่ไปเรียนร่วมกลับมาเรียนที่โรงเรียนบ้านอุดมสุขตามปกติ เมื่อ       วันที่ 15 มิถุนายน  2548 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ได้ แต่งตั้งให้นายดุสิต   พรมดี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  จากนั้นในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 มีคำสั่งให้นายดุสิต  พรมดี ไปรักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทุ่ง โดยแต่งตั้งให้นายสังวาลย์  วุฒิเสลา  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ  เมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2555  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต  5  ได้แต่งตั้งให้นายวิญญู  เชื้อดี  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุดมสุข ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์3 4 1 6 0 จากนั้นในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ..2558  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 มีคำสั่งให้นายวิญญู  เชื้อดี ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอุดม เมื่อวันที่ 1 มีนาคม  2559  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 ได้แต่งตั้งให้นายชัยยา  แสนวงษ์  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุดมสุข  ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย์  34160   และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ ได้แต่งตั้งให้ ว่าที่ร้อยตรีเสาวลักษณ์  ดุจดา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุดมสุข เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน  มีจำนวนครัวเรือนประมาณ  204  หลังคาเรือน  ประชากรในหมู่บ้าน  ประมาณ   552  คน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:13:40 น.

โรงเรียนบ้านอุดมสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-959977 อีเมล์: udomsook2561@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทิติยภัทร มุ่งหมาย โทรศัพท์: 0827804558 อีเมล์: ๊udomsuk2561@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]