• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษา
  2.  ส่งเสริมบริหารการจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ
  3.  สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
  4.  ขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืน
  5.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามนโยบาย จุดเน้นการปฏิรูปการศึกษา

  กลยุทธ์ในการพัฒนา

  1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
  2.  พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม
  3.  พัฒนานักเรียนให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ สมวัย
  4.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับโอกาสอย่างทั่วถึง
  5.  สร้างเสริมครูสู่ครูมืออาชีพ
  6.เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
  7.พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
  8. พัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของเครือข่ายร่วมพัฒนา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:13:40 น.

โรงเรียนบ้านอุดมสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-959977 อีเมล์: udomsook2561@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทิติยภัทร มุ่งหมาย โทรศัพท์: 0827804558 อีเมล์: ๊udomsuk2561@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]