• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

                       1. ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 ถึงย่างเข้าปีที่ 16 ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาคในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียนในทุกระดับชั้นในเขตพื้นที่บริการ ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

                      2. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย (เด็กอายุ 4 – 6 ขวบ) ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคมและสติปัญญาที่จะเข้าเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 1 อย่างมีคุณภาพ

                    3. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาในระดับการศึกษา ป.1-6 โดยยึดแนวทางการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542( ฉบับปรับปรุง )พ.ศ. 2545  จัดการเรียนการสอนและมวลประสบการณ์ต่าง ๆ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  และ หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านแขมเจริญ พ.ศ. 2553   เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคมและสติปัญญา อย่างสมดุลและเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ให้นักเรียนเป็นคนดี  คนเก่ง  มีความสุข มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

     4. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่

  มุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนให้ค้นพบความสามารถ ความถนัดในวิชาการ ส่งเสริมความเป็นเลิศ   ในวิชา ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ภาษาอังกฤษ และการอาชีพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรมัธยมศึกษา

                    5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการส่งเสริม สนับสนุน ให้ศึกษาค้นคว้า  ฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงาน มีการวิจัยในชั้นเรียน  พัฒนารูปแบบวิธีการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  เพื่อพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน  ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดได้พัฒนาตนเอง พัฒนางาน มีความมั่นคงก้าวหน้าในวิชาชีพครู

                     6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)  ในการพัฒนา   ใช้กระบวนการวิเคราะห์ศักยภาพ(SWOT) ของโรงเรียน เพื่อให้ได้สภาพที่แท้จริงนักเรียน ครู และชุมชน แล้วนำสภาพปัญหา ความต้องการ ที่สอดคล้องและเหมาะสม นำมาสุ่แผนปฏิบัติการที่มีคุณภาพ และใช้แผนปฏิบัติราชการ เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ  โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสนับสนุนความเป็นเลิศตามมาตรฐานบริหารและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นผลงานที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วมของข้าราชการครู บุคลากรและชุมชน ตลอดจนส่วนงานในท้องถิ่น ด้วยความโปร่งใส  บริสุทธิ์ ตรวจสอบได้

                    7. พัฒนาระบบและกระบวนการประกันคุณภาพภายใน  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM)  ทั้งในด้านคุณภาพผู้เรียน   คุณภาพการเรียนการสอน   คุณภาพของครู    คุณภาพการบริหารจัดการ  คุณภาพวัสดุครุภัณฑ์และอาคารสถานที่   เพื่อให้เกิดความมั่นใจ  พอใจในการให้บริการ  แก่ผู้มีส่วนได้เสีย  ( STECKHOLDER )

                    8.  ส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)  โดยการระดมทรัพยากรการลงทุนและทรัพย์สินทั้งจากภาครัฐ  บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์เอกชน  สถานประกอบการ สถาบันศาสนาและสถาบันสังคมอื่นและโรงเรียนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน

                     9.  จัดสภาพแวดล้อม   ภูมิทัศน์   อาคาร สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ   ห้องพิเศษที่สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน  สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง  ๆ ตลอดจนสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนอย่างเพียงพอ  เอื้ออำนวยและส่งเสริมต่อการเรียนรู้  ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนอย่างมีความสุข และมีความปลอดภัย

                      10. ใช้แหล่งเรียนรู้ ทั้งในสถานศึกษา นอกสถานศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างหลากหลายและเหมาะสม เช่น ห้องสมุดโรงเรียน   แหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ   สถานประกอบการ   องค์กรส่วนท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้น ให้นักเรียนเกิดความรัก หวงแหน ภูมิใจศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น รักธรรมชาติ โดยการใช้ภูมิปัญญาไทย  ภูมิปัญญาชาวบ้าน จัดทำเป็นหลักสูตรท้องถิ่น ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการและสภาพชีวิตประจำวันของนักเรียน

                    11. ส่งเสริมพัฒนาระบบ  และกระบวนการนิเทศภายในให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพงานและคุณภาพผู้เรียนอย่างแท้จริง โดยการจัดทำแผน/โครงการที่ชัดเจนและใช้กระบวน การ ที่เหมาะสมและต่อเนื่อง

                     12.  ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัยของนักเรียนด้านการป้องกัน  การรักษาพยาบาล การพื้นฟูสภาพ   การดูแลภาวะโภชนาการนักเรียน การสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน   การเฝ้าระวังทันตสุขภาพ การให้ภูมิคุ้มกันโรค โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคน ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพอยู่ในสิ่งแวดล้อม ด้านสุขอนามัยที่ถูกสุขลักษณะ  การป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด  อบายมุข การคุ้มครองสิทธิเด็ก และการจัดบริการให้คำแนะนำและตรวจสุขภาพให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

   

  เป้าประสงค์หลัก

  1.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาอ่านออกเขียนได้ 100%  ผลสัมฤทธิ์ทางการ

  2.  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และเสมอภาค

  3.  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

  4.   ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะตามสมรรถนะและสามารถ

  5.   ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา

  6.  สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม   ภูมิทัศน์   อาคาร สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ที่สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน

   

  ประเด็นกลยุทธ์

   

  1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

  2.   เสริมสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กในเขตบริการให้ทั่วถึง ครบถ้วน

  3.   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

  4.   พัฒนาประสิทธิภาพการบริการจัดการศึกษา

  5.  พัฒนาสถานศึกษามีสภาพแวดล้อม   ภูมิทัศน์   อาคาร สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ สื่อและเทคโนโลยี  ให้สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน  


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-03 10:32:58 น.

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045361793 อีเมล์: kjrschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกัญญาวรรณ สาหมาน โทรศัพท์: 087-2557284 อีเมล์: kjrschool@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]