• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •  

  วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านแขมเจริญ ( Vision )
           
                     โรงเรียนบ้านแขมเจริญมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
   
  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเป็นเลิศตามความถนัด  ความสนใจ ทั้งด้านสติปัญญา 
   
  อารมณ์  สุขภาพ  การกีฬา  งานอาชีพ  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามสังคม  วัฒนธรรมอันดีงาม
   
  ของไทย  และสากล
   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-03 10:32:58 น.

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045361793 อีเมล์: kjrschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกัญญาวรรณ สาหมาน โทรศัพท์: 087-2557284 อีเมล์: kjrschool@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]