โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2502  โดยนายเชย  บุตรภักดี  ครูโรงเรียนบ้านโนนแคนพร้อมด้วยชาวบ้านโพธิ์ไทรได้เปิดโรงเรียนขึ้นที่ศาลาวัดบ้านโพธิ์ไทร และจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ครั้งแรกมีนักเรียน  81  คน  เป็นนักเรียนชาย  41  คน  นักเรียนหญิง  40  คน 

                     ในปี  พ.ศ.2502  นายพุทธา  มูลวงษ์  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  เป็นคนแรก

  ในวันที่  6  เมษายน  พ.ศ.  2504  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ครู  ผู้ปกครองนักเรียน  ได้ปลูกสร้างอาคารชั่วคราวขึ้นในสถานที่ของโรงเรียนซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ  17  ไร่  2  งาน  64.9  ตารางวา  อยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน  มีมูลค่าในการก่อสร้าง  900  บาท  โดยไม่อาศัยงบประมาณจากทางราชการแต่อย่างใด  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  16  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2504  จากนั้นนายพุทธา  มูลวงษ์  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนอื่นตั้งแต่วันที่  12  กันยายน  พ.ศ.2504  โดยมีนายวิเชียร  บุญต่อ  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  จนถึงวันที่  1  มกราคม  พ.ศ.2507  นายวิเชียร  บุญต่อ  ถึงแก่กรรม  โดยมีนายพุทธา  มูลวงษ์  กลับมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่อีครั้งเมื่อวันที่  3  มกราคม  พ.ศ.2507

                     วันที่  9  เมษายน พ.ศ.2510คณะครู  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ประชาชน  ได้ร่วมกันปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ซ.  พื้นต่ำ  ขนาดกว้าง  8.50  เมตร  ยาว  27  เมตร  เป็นอาคารเรียนแบบเอกเทศถาวร  โดยได้รับการสนับสนุนสังกะสีมุงหลังคา  จำนวน  381  แผ่น  จากกองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  เมื่อวันที่  17  สิงหาคม  พ.ศ.2510  โดยไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการแต่อย่างใด  คิดเป็นมูลค่า  23,000  บาท

                     ปี พ.ศ. 2519  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู  ปลูกสร้างในที่ดินของโรงเรียน  ซึ่งอยู่ในหมู่บ้าน  เป็นเงิน  15,000  บาท  สร้างเสร็จเมื่อวันที่  7  ตุลาคม  พ.ศ.  2519

                    

   

   

   

   

   

  2

   

  ปี พ.ศ. 2521  ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ซ.  พื้นสูง  ขนาดกว้าง  15  เมตร  ยาว  25  เมตร  ขนาด  2  ห้องเรียน

                     ปี พ.ศ. 2522  ได้รับงบประมาณสร้างส้วม  ขนาด  5  ที่  จำนวน  1  หลัง

                     ปี พ.ศ.2524  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้  พื้นติดดิน  หลังคาทรงจั่ว  2  ชั้น  งบประมาณ  23,000  บาท

                     ปี พ.ศ. 2525  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ.  จำนวน  50,000  บาท สร้างเมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2525

                     ปี พ.ศ. 2526  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  แบบ  สปช.202  ขนาดกว้าง  8  เมตร  ยาว  20  เมตร  งบประมาณ  389,000  บาท  สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 1  มกราคม  พ.ศ. 2527  และได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.33  จำนวน  3  ถัง  งบประมาณสนับสนุนจาก  กสช.

                     ปี พ.ศ. 2530  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.102/26  ขนาด  4  ห้องเรียน  งบประมาณ  600,000  บาท  สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 6  ตุลาคม  พ.ศ.2530

                     ปี พ.ศ. 2532 ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมขนาด  4  ที่    1  หลัง  งบประมาณ  60,000  บาท  สร้างเสร็จเมื่อวันที่  19  พฤษภาคม  พ.ศ. 2532

                     ปี พ.ศ. 2533  ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.33  ขนาด  3  ถัง  งบประมาณ 43,000 บาท

                     ปี พ.ศ. 2536  นายสนอง  วิทยาศิลป์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  แทนนายนิวาส  อุทธา 

                     ปี พ.ศ.  2543  นายบุญเลิศ  คุ้มไพร่    มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทนนายสนองวิทยาศิลป์  ซึ่งเข้าโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด

                     วันที่  13   พฤษภาคม   พ.ศ.  2543  นายชัยพล  เทินชัยภูมิ  มาดำรงตำแหน่งแทนนายบุญเลิศ  คุ้มไพร่  ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารใหญ่ที่โรงเรียนกุดประทาย  อำเภอเดชอุดม  ซึ่งในช่วงนี้ทางชาวบ้าน  คณะครูได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน  ขนาด  4  ห้องเรียน  ใช้งบประมาณ  650,000บาท  โดยใช้งบประมาณจากการทอดผ้าป่าสามัคคี  โดยไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการแต่อย่างใด

                     วันที่  1  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2548  นายอิทธิพล  ศรไชย  ได้รับคำสั่งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร  แทนนายชัยพล  เทินชัยภูมิ  ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสามัคคี  อำเภอเดชอุดม

                     ปัจจุบันโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

  มีเขตบริการ  2  หมู่บ้าน  คือบ้านโพธิ์ไทร  หมู่ที่  1  และบ้านโพธิ์ไทร  หมู่ที่  16


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:25:02 น.

โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-370662 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สมวรรณชนก มณเฑียร โทรศัพท์: 0807225859 อีเมล์: somwanchanok@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]