โรงเรียนบ้านคำสำราญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (Mission)

  ๑. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  ๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น ร้อยละ ๓

  ๓. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

  ๔. ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี

  ๕. เสริมสร้างทักษะชีวิตสู่งานอาชีพ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

  เป้าประสงค์ (Goal)

   ๑. จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหน

  ๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

                  ๓. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะตามสมรรถนะสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

                 ๔. พัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และคุณลักษณะตามวัย


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:25:02 น.

โรงเรียนบ้านคำสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 081-7905013 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐวรรณ สระแก้ว โทรศัพท์: 085-1058965 อีเมล์: nattawan.khaing0111@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]