โรงเรียนบ้านคำสำราญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์  (Vision)

    ภายในปี ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านคำสำราญ  ร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีสุขภาพแข็งแรง อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซี่ยน

    ปรัชญา

    นฺตถิ ปญฺญา สมาอาภา  :  แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:25:02 น.

โรงเรียนบ้านคำสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 081-7905013 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐวรรณ สระแก้ว โทรศัพท์: 085-1058965 อีเมล์: nattawan.khaing0111@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]