โรงเรียนบ้านทับไฮ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •             1.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย  ให้กับประชากรวัยเรียน ในเขตพื้นที่บริการทุกคน   ให้มีโอกาสเท่าเทียมกัน ในการรับการศึกษา  ที่มีคุณภาพ  ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา แต่ละระดับ

               2.  จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  โดยสร้างบรรยากาศ     สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย  มั่นคง ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

               3.  จัดการด้านทรัพยากรทั้งด้านบุคลากรและงบประมาณ  ให้สามารถพัฒนาบริการ  และ จัดการเรียนรู้ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

  เป้าหมาย  ( Gold )

              1. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา   ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  เต็มตามศักยภาพของตน 

               2. เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี  คนเก่ง และมีความสุข  มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา ความรู้คู่คุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

              3. เพื่อจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  ที่ปลอดภัย  มั่นคง   อันส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน และ การมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างสันติสุข                 

              4. เพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:22:02 น.

โรงเรียนบ้านทับไฮ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-331064/0879446460 อีเมล์: tuphaischool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ก้องนภา ปัตทุมมา โทรศัพท์: 0823758679 อีเมล์: Kongnapaphotos@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]