โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

          1. โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ตั้งอยู่หมู่ที่  7  ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่  27 พฤษภาคม พ.ศ.2515  ซึ่งแยกนักเรียนมาจากโรงเรียนบ้านโนนแฝก ตำบลบัวงาม  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  นายทองดำ   ป้องเศร้า          ครูใหญ่โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี  มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านโนนสว่าง  โรงเรียนบ้านโนนสว่างจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2532 ต่อมานายสุนันต์  อิ้มคำ ได้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่   อาจารย์ใหญ่และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่าง จากวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2533    ถึงวันที่ 11  พฤศจิกายน 2548 ต่อมา  นายวิวัฒน์  รัตนา ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  จากวันที่ 15  พฤศจิกายน 2548  ถึงวันที่ 30 กันยายน  2551  นายสุทัศน์  ศรีสวัสดิ์ได้บรรจุ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 จนถึงวันที่ 18 มีนาคม 2553 นายวิทยาชัย  สายกันดก  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่าง ตั้งแต่วันที่  17   สิงหาคม  2553 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2556 นายนิวัฒ  เมาะลาษี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแฝกรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่าง ตั้งแต่วันที่  3 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2558  นายสำราญ  โคตรบุรี  ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม  2559 และนายเกษม  ศิริโคตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่าง ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2559  จนถึงปัจจุบัน   มีเนื้อที่ 8 ไร่ 1 งาน 40  ตารางวา         มีอาณาเขตดังนี้

                                  -ทิศเหนือ            จดวัดโนนสว่าง                       ยาว   162   เมตร

                                  -ทิศใต้                 จดถนน                                  ยาว   158   เมตร

                             -ทิศตะวันออก      จดถนนเข้าป่าช้า                    ยาว   39    เมตร  

                                 - ทิศตะวันตก จดถนนและที่ดินนายสว่าง  เหล่าแค/นายประมวลศักดิ์ ทองเบ้า/นายลาน เกษกุล    ยาว  107   เมตร

  มีอาคารเรียนอาคารประกอบดังนี้

                                  - อาคารเรียนแบบ  ป.1 ซ.   ขนาด  3  ห้องเรียน   สร้างเมื่อ  พ.ศ.2520  ซ่อมแซมเปลี่ยนเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก   ด้วยเงินผู้ปกครองนักเรียนสนับสนุน รวม  50,000  บาท  เมื่อเดือนพฤษภาคม  2551  และเทพื้นใต้ถุน อาคารเรียนพร้อมก่อสร้างเวทีการแสดงเมื่อมกราคม พ.ศ.2556 ด้วยเงินผ้าป่าสามัคคีจำนวนเงิน  150,000บาท

                    - อาคารเรียนแบบ  สปช.101/46  ขนาด  3  ห้องเรียน   1  ห้องธุรการ  ต่อเติมชั้นล่างขนาด  3  ห้องเรียน   1  ห้องธุรการ  เมื่อ พ.ศ.2541  โดยการบริจาคสนับสนุนของคณะครูนักการภารโรงและผู้ปกครองนักเรียน

                                  -อาคารเอนกประสงค์แบบสปช.202/26  สร้างเมื่อ พ.ศ.2525

                                  -บ้านพักครูแบบจังหวัด  หลังที่  1  สร้างเมื่อ  พ.ศ. 2521

                                  -บ้านพักครูแบบจังหวัด  หลังที่  2  สร้างเมื่อ  พ.ศ. 2522

                                  -บ้านพักครูแบบจังหวัด  หลังที่  3  สร้างเมื่อ  พ.ศ. 2524

                                  -ส้วมนอกอาคารเรียนแบบ สปช.601/26  ขนาด  4  ที่   สร้างเมื่อ  พ.ศ.2531

                                  -สระเลี้ยงปลา  จำนวน   2  บ่อ   ขุดเมื่อ  พ.ศ.2536   โดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร

                                  -สนามกีฬาตะกร้อ    สร้างเมื่อ  พ.ศ.  2546   สนับสนุนงบประมาณโดย  อบต.โสกแสง

                                  -สนามกีฬาฟุตซอล    สร้างเมื่อ  พ.ศ.  2556   สนับสนุนงบประมาณโดย  อบต.โสกแสง

    2. ปัจจุบันโรงเรียนบ้านโนนสว่างเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที6

               มีจำนวนนักเรียน  81  คน จัดเป็น  8  ห้องเรียน   มีข้าราชการครู  5  คน ลูกจ้างประจำ  ตำแหน่ง

               ช่างไฟฟ้าชั้น  4  จำนวน 1 คน ครูอัตราจ้าง  จำนวน 2  คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน

    3. ชื่อ-สกุลผู้บริหาร   นายเกษม  ศิริโคตร     วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต

               สาขาบริหารการศึกษา  ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่  22  ธันวาคม  2559   จนถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา 3  ปี   6  เดือน 6  วัน   ระบบโครงสร้างการบริหาร โรงเรียนบ้านโนนสว่าง  บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  4  ฝ่าย  ได้แก่   บริหารงานวิชาการ  บริหารงานงบประมาณ  บริหารงานบุคคล  และ บริหารทั่วไป


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-06 12:29:01 น.

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 088-5832212 อีเมล์: nonsawangnaja@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รัชฎาพร คำกระสังข์ โทรศัพท์: 0958627983 อีเมล์: ratchadasathu8@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]