โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • ภารกิจโรงเรียน

  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง  ร่วมกำหนดพันธกิจ เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  และบรรลุเป้าหมายขององค์กรดังนี้

                        1.  จัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                        2. จัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการด้านการอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดคำนวณ

                            โดยสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

                        3. จัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี มีจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและ

                             ความเป็นไทย

                        4. จัดการศึกษาเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน

                         5.  จัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี

  เป้าประสงค์

  1.  เพื่อให้ประชากรในเขตบริการทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาตามสิทธิอย่างเท่าเทียมทั่วถึง    และมีคุณภาพ

  2.  เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี  คนเก่ง  และมีความสุข มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

       อย่างมีความสุขตามหลัก  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  3. เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและคุณภาพ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-06 12:29:01 น.

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 088-5832212 อีเมล์: nonsawangnaja@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รัชฎาพร คำกระสังข์ โทรศัพท์: 0958627983 อีเมล์: ratchadasathu8@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]