โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์

    โรงเรียนบ้านโนนสว่าง  มีความมุ่งมั่นที่จะจัดการศึกษา เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะกระบวนการด้าน การอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดคำนวณ มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี โดยสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อตนเองและสังคม มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความเป็นไทย โดยมีชุมชนเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-06 12:29:01 น.

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 088-5832212 อีเมล์: nonsawangnaja@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รัชฎาพร คำกระสังข์ โทรศัพท์: 0958627983 อีเมล์: ratchadasathu8@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]