โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

    โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ.  2518  โดยได้รับอนุญาต ให้จัดตั้งขึ้น ที่หมู่บ้านโพนแอวขัน  ตำบลโนนสมบูรณ์  กิ่งอำเภอนาจะหลวย  โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  กระทรวงมหาดไทย  เป็นโรงเรียนที่แยกออกจากโรงเรียนบ้านโนนแฝก  หมวดการศึกษา  อำเภอเดชอุดม 

    พื้นที่โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านบริจาค  มีพื้นที่ประมาณ   12  ไร่     งาน  ชาวบ้านได้ร่วมมือกันสร้างอาคารเรียน  เป็นอาคารชั่วคราว  ในระยะเปิดเรียนครั้งแรก เปิดสอนชั้น  ป. 1  ป. 4  มีนักเรียน  65  คน  มีครู  2  คน  คือ  นายทองคำ   จันทร์สว่าง  เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ และนายอนันต์  วรบุตร  ตำแหน่งครู จัตวา เป็นครูน้อย

  ปี พ.ศ.  2520  นายพร  กุจะพันธ์  ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน ได้มอบที่ดินแปลงใหม่ให้กับโรงเรียน ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ   5   ไร่   3  งาน  ให้แก่ทางราชการ เพื่อปลูกสร้างเป็นอาคารเรียนแบบถาวรแบบ  ป 1 ซ. และบ้านพักครู

  วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.  2523  โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน  ได้โอนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  มาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ

   ปี พ.ศ.  2524  ทางอำเภอนาจะหลวยได้ตั้งตำบลใหม่  บ้านโพนแอวขัน  ได้ขึ้นกับตำบลโสกแสง

   ปีงบประมาณ  2539  โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน ได้งบประมาณจากทางราชการในการก่อสร้าง อาคารเรียน   แบบ  สปช. 101/26  ขนาด  2  ชั้น  3  ห้องเรียน เป็นเงินงบประมาณ  จำนวน  780,000  บาท

   ( เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน )  โดยมีนายอนันต์  วรบุตร  และนายสมควร  โมทอง  เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

                 ปี  พ.ศ.  2540  นายโกวิท  ลวดทอง  ได้ก่อสร้าง  ป้ายประตูหน้าโรงเรียน และเวทีใต้ถุนอาคารเรียน

                 วันที่  3  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2540  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี  ได้แต่งตั้ง  ย้ายผู้บริหารโรงเรียน  นายโกวิท  ลวดทอง  ไปดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่  โรงเรียนบ้านบัวเทียม  สปอ.  เดชอุดม  และแต่งตั้งนายศักดา ศักดิ์ศรีครูใหญ่โรงเรียนบ้านอุดมสุข มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน

                  ปี พ.ศ.  2542  นางพรทิมา  ชมภูแสน  ตำแหน่ง  อาจารย์  2  ระดับ  6  รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน

                   ปี  พ.ศ.  2543  นายบุญธรรม  จำปาแดง    ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนแอวขัน 

                  ปี   พ.ศ.  25546    นายบุญธรรม  จำปาแดง  ได้ต่อเติมพื้นอาคารเรียน  สปช.  101/26    เป็นห้องสมุด  โดยได้รับงบประมาณจาก  ผ้าป่าสามัคคีจากศิษย์เก่าและประชาชนในชุมชน

   

                  ปี       พ.ศ.  2555  โรงเรียนบ้านโพนแอวขันได้ก่อสร้างอาคารเรียนชั้นเดียว  5  ห้องเรียน  โดยได้รับงบประมาณ   จากผ้าป่าสามัคคีศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านโพนแอวขัน  ร่วมกับประชาชนในชุมชนและผู้มีจิตศรัทธา  เป็นเงินทั้งสิ้น   520,000     บาท  และได้มอบให้เป็นสมบัติของแผ่นดิน  เมื่อวันที่    4  กรกฎาคม    2555

                   ปี  พ.ศ.  2555  นายประจักษ์ ทอนอนันต์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนแอวขันจนถึงปัจจุบัน

                   ปี พ.ศ.   2556  นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มาก่อสร้าง อาคารค่ายพิราบขาว 10 และมอบเป็นสมบัติของทางโรงเรียน

                   ปี พ.ศ.   2558  โรงเรียนบ้านโพนแอวขันได้ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งบประมาณ ต้นสังกัด จำนวน 185,000 บาท

                   ปี พ.ศ.   2559  โรงเรียนบ้านโพนแอวขันได้ก่อสร้างอาคารเรียน สปช.102/26 งบประมาณ ต้นสังกัด จำนวน 1,314,000 บาท

                   ปี พ.ศ.   2561   ได้ซ่อมแซมบ้านพักครู ปี งบประมาณ 2561 120,000 บาท

                   ปีพ.ศ.    2561   นายโสภณ เพ็งแจ่ม ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนแอวขันจนถึงปัจจุบัน

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:56:11 น.

โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 0934097299 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: จันทิมา หวังชื่น โทรศัพท์: 0610281891 อีเมล์: ่jantimaza27@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]