โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • เป้าหมาย  ( GOAL )

                 1.  เพื่อให้ประชากรในเขตบริการทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาตามสิทธิอย่างเท่าเทียมทั่วถึงและ

                       มีคุณภาพ

                2.  เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี  คนเก่ง  และมีความสุข มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ

                      คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตาม

                      หลัก  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                3.  เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและคุณภาพ

    วัตถุประสงค์

   

  1.เพื่อให้นักเรียนทุกคนจบการศึกษาภาคบังคับ

  2.เพื่อให้พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้

  3.  เพื่อให้นักเรียนทุกคนดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

  4.  เพื่อการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม มีความโปร่งใส ชัดเจนตรวจสอบได้

  5.  เพื่อพัฒนาปรับปรุงแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

  6.  เพื่อระดมสรรพกำลังจากทุกส่วนมาร่วมจัดการศึกษา

  7.  เพื่อพัฒนานักเรียนให้รู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม

  8.  เพื่อพัฒนาระบบนิเทศภายใน  รองรับการประเมินภายนอก

  9.  เพื่อบริหารการใช้หลักสูตร ให้เป็นไปตามมาตรฐาน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:56:11 น.

โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 0934097299 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: จันทิมา หวังชื่น โทรศัพท์: 0610281891 อีเมล์: ่jantimaza27@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]