โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์ ( VISION )

                   

                โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน  มีความมุ่งมั่นที่จะจัดการศึกษา เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะกระบวนการด้าน การอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดคำนวณ มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี โดยสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อตนเองและสังคม มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความเป็นไทย โดยมีชุมชนเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:56:11 น.

โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 0934097299 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: จันทิมา หวังชื่น โทรศัพท์: 0610281891 อีเมล์: ่jantimaza27@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]